Kalendár akcií

späť

KONFERENCIA - Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch

Od: 21.11.2013
Mesto: Bratislava
Miesto: Hotel Saffron

Organizátor: VÚDPaP, Cyprichová 42, Bratislava 831 05
Kontaktná osoba: zuzana.martinovicova@vudpap-projekt.sk

Pozvánka a program

Hlavné referáty 21.11.2013

Využívanie technologického pokroku v školskom poradenskom systéme ako
podmienka zvyšovania jeho efektívnosti - PhDr. Štefan Matula, PhD.

Integrative and separative schol promotion of students with behavioral problems - Prof. Walter Kern - Scheff eldt

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací
a profesní dráze - PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD.

European dimension of career guidance & counselling - Ing. Jozef Detko

EURONET - network all around Europe - Doris Sarrazin

Danish policy in relation to children with special needs - Sören Holm

Existing social practices in the classroom - Solvita Lazdina

Counselling and children with special needs - Igor Krampač

How to navigate on the labour market? Find your own guide - Mgr. Jakub Žabka

Plenárne prednášky 22.11.2013

Vybrané predbežné výsledky z Depistážnej analýzy 2013 - Mgr. Paulína Nekorancová

Depistážna analýza výskytu problémových žiakov, ktorí si podľa posúdenia pedagóga
vyžadujú odbornú starostlivosť systému výchovného poradenstva a prevencie - RNDr. Mária Slovíková, CSc.

Digitálny rozmer komplexného poradenského procesu - PaedDr. Anna S. Čulíková, PhD.

Modernizácia kariérového poradenstva v praxi - PhDr. Darina Lepeňová

Zvyšovanie digitálnych kompetencií odborných zamestnancov
poradenského systému - PhDr. Alena Kopányiová, PhD.

Potreba zefektívňovania poradenského systému - PhDr. Eva Smiková, PhD.

Požiadavky na digitálnu gramotnosť výchovných poradcov - Mgr. Alžbeta Dianovská

Kariérová výchova a kariérové poradenstvo na ZŠ - PhDr. Marta Hargašová, CSc

Projektové centrum pre špeciálnych pedagógov a zapojenie CŠPP v NP - PaedDr. Tatiana Majerníková

Časové perspektívy u žiakov a ich profesionálne rozhodovanie - Mgr. Marián Zimmermann

Kariérové poradenstvo v súčasnosti - kam kráča teória a prax v zahraničí - Mgr. Lenka Beková

Zážitkové kariérové poradenstvo – navigácia pri hľadaní povolania - Mgr. Eva Uhríková

Ako sa orientovať na trhu práce? Nájdite si svojho sprievodcu - Doc. PhDr. Marian Groma, CSc.

Čadčiansky model interaktívneho profesionálneho poradenstva – CAMIP, analýza
faktorov výberu povolania u žiakov ZŠ - PhDr. Alena Hrašková

Súčinnosť CPPP a P a štátnej samosprávy v prevencii rizikového správania mládeže - PhDr. Marián Šperka

Stresové posúdenie ako súčasť diagnostiky, poradenstva, terapie žiakov so ŠVVP - Mgr. Ondrej Maťko

Analýza individuálneho vzdelávacieho plánu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia - Mgr. Eva Polgáryová, PhD.

Možnosti prevencie sociálnej izolácie integrovane vzdelávaných žiakov
so sluchovým postihnutím - PhDr. Katarína Zborteková (poster)

Hodnotenie

Dotazník spokojnosti s odbornou konferenciou a seminárom


späť