Tlačová správa

Tlačová správa

VÚDPaP bol účastný na praktických maturitných skúškach Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu.

 

VÚDPaP bol účastný na praktických maturitných skúškach Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu.

 

V období od 19. 4. do 26.4.2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu realizovala  praktické maturitné skúšky, ktorých súčasťou sa stal aj VÚDPaP v zastúpení PhDr Jany Tholtovej. Slávnostnej praktickej maturitnej skúšky sa zúčastnili študenti nasledovných odborov: Hotelová akadémia, pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu, 4-ročný študijný odbor kuchár, čašník, ako aj vedenie školy, rodičia, členovia  komisií a pozvaní hostia. Táto bola  ukážkou prípravy študentov na trh práce, akým spôsobom je možné  dosiahnuť kvalitu gastronómie, slušného správania, stolovania. Príjemná atmosféra, kultúrny program, ochutnávka jedál pripravených prostredníctvom maturantov bola súčasťou praktickej maturitnej skúšky. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu profesionálne pripravila  študentov na trh práce, pani riaditeľka Ing. Mária Katreniaková vo svojom emotívnom  príhovore  zaželala študentom veľa úspechov v osobnom aj  v pracovnom živote, úspešné zvládnutie praktickej maturitnej skúšky. Kariérová  príprava a kariérové  poradenstvo má nezastupiteľnú úlohu v príprave na trh práce a práve  z tohto dôvodu Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie sa intenzívne venuje tejto téme  a to jednak prostredníctvom výskumnej úlohy, odbornou účasťou pri legislatívnych návrhoch MŠVVaŠ SR, metodickým usmerňovaním centier  výchovného poradenstva a prevencie. VÚDPaP navrhuje národné koncepcie a stratégie v oblasti kariérového poradenstva v rezorte školstva.

Pani riaditeľke Ing. Mária Katreniaková ďakujeme za pozvanie a všetkým maturantom  želáme veľa úspechov na skúške dospelosti a úspešný štart na trh práce. 

Zverejnené dňa: 30. 5. 2018

späť na zoznam