Letná škola kariérového poradenstva

Letná škola kariérového poradenstva

V dňoch 9. až 11. júna 2016 organizovalo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry Letnú školu kariérového poradenstva, kde sa odborní zamestnanci VÚDPaP zúčastnili odborných podujatí, workshopov

V Bratislave, 9.-11. 06. 2017

 

V dňoch 9. až 11. júna 2016 organizovalo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry Letnú školu kariérového poradenstva, kde sa odborní zamestnanci VÚDPaP zúčastnili odborných podujatí, workshopov. Zároveň PhDr. Darina Lepeňová prezentovala                                                   návrhy VÚDPaP k aktualizácii koncepcie výchovného poradenstva v rámci reformy školstva „Učiace sa Slovensko“, ktoré boli spracované ako systémové návrhy na zefektívnenie systému výchovného poradenstva v rámci Národného projektu. V bloku IKT prezentoval Martin Hulín, PhD. výstupy Národného projektu VÚDPaP “Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí”, týkajúce sa využívania digitálnej aplikačnej platformy KomposyT. Prezentácia bola zameraná hlavne na poradenské metodiky a hry, oboznámenie sa s viacerými metodickými materiálmi a novinkami v KomposyT-e.

V rámci záverečnej diskusie boli zhrnuté najvýznamnejšie závery, prínosy Letnej školy KP. Združeniu KPRK boli navrhnuté postupy v záujme zefektívnenia jeho vplyvu pri finalizácii reformy školstva v nasledujúcom období.

Zverejnené dňa: 27. 6. 2017

späť na zoznam