Tlačová správa

Tlačová správa

VÚDPaP na meetingu a prezentácii projektu Erasmus PRETTi

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

VÚDPaP na meetingu a prezentácii projektu Erasmus PRETTi

8.3.2018, Córdoba, Spain

V dňoch 4. – 8.marca 2018 sa v španielskej Córdobe uskutočnilo stretnutie partnerov projektu  Erasmus PRETTi (Preparing Primary Teachers to Lead Inclusive Education - príprava pedagógov ZŠ na realizáciu inkluzívneho vzdelávania), ktorý sa venuje včasnej identifikácii žiakov s problémami  v učení  a má podporovať rozvoj kompetencií učiteľov v práci s deťmi s poruchami učenia.

Hostiteľská Univerzita v Córdobe (jeden z partnerov projektu) pripravila bohatý program  s cieľom  tréningu pedagógov z partnerských škôl vo Vratse (Bulharsko) a v Bratislave (ZŠ Dubová), aby oni následne vytvorením tzv. domino-efektu šírili priame skúsenosti z tréningu zručností v inkluzívnom vzdelávaní  medzi svojimi kolegami a dokázali poskytnúť spätnú väzbu o použiteľnosti v projekte vytváraného praktického manuálu pre učiteľov.

Na meetingu  sa za VÚDPaP  zúčastnili PhDr. Eva Smiková, PhD. a PhDr. Alena Kopányiová, PhD. Pripravili a prezentovali  2 odborné príspevky „Školské politiky a stratégie inkluzívneho vzdelávania“ a „Výsledky focusových skupín I.“,

kde kolegov oboznámili s výstupmi realizácie projektu PRETTi na Slovensku v rámci partnerskej inštitúcie VÚDPaP. Obsahovo sa príspevky týkali nastavenia školskej politiky  v rámci inkluzívneho vzdelávania, podmienok inkluzívneho tímu na úrovni školy a triedy. Odovzdali aj  sumarizáciu poznatkov získaných v medzinárodnom kontexte pri realizácii focusových skupín a nastavenie ďalšej etapy focusových skupín.

Zaujímavé boli prezentácie  o práci so zdravotne znevýhodnenými deťmi a o realizácii inklúzie španielskych kolegov zo základnej školy „La Piedad" v Córdobe, miestneho občianskeho  združenia pre vzdelávanie "Maximes“, ako aj pracovníkov  oddelenia Inklúzneho vzdelávania na Univerzite v Córdobe.

Praktická časť tréningu pozostávala z workshopov prezentovaných hlavným riešiteľom projektu - NART a Základnou  školu Dubová v Bratislave. Účastníci ocenili súbor  cvičení, ktoré je možné použiť na identifikáciu  problémov s učením v triede a najmä možnosti využitia uceleného Inkluzívneho expresívneho programu s využitím prvkov arteterapie, reflektívneho dialógu  a i. metód.

V ďalšom období realizácie projektu bude sfinalizovaný „Manuál pre učiteľov na podporu rozvoja kompetencií na včasnú identifikáciu porúch učenia a realizáciu inkluzívneho vzdelávania na 1.stupni základných škôl“,  ktorý bude poskytnutý aj slovenským pedagógom a odborným zamestnancom v septembri 2018.

 

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Hovorkyňa: ; tel.: 0908191203;

Kontakt pre médiá – Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Jozefina Fusek Švingálová: tel.: +421 02 43 414 054; jozefina.svingalova@vudpap-projekt.sk

 

 

 

Tlačová správa v PDF

Zverejnené dňa: 5. 4. 2018

späť na zoznam