Tlačová správa

Tlačová správa

Slávnostné zasadnutie vedeckej rady Katolíckej Univerzity v Ružomberku

Slávnostné zasadnutie vedeckej rady Katolíckej Univerzity v Ružomberku

 

Dňa 2. mája 2018 na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Katolíckej Univerzity v  Ružomberku rozšírenom o vedecké rady fakúlt, bol udelený čestný titul doctor honoris causa  prof. PhDr. Mironovi Zelinovi, DrSc., Dr.h.c. za jeho mimoriadny  prínos  v oblasti pedagogiky.

Napísal 18  kníh, 20 výskumných správ, 474 časopiseckých príspevkov, je jedným z najcitovanejších  psychológov a pedagógov na Slovensku,  bol doteraz školiteľom 26 doktorandov. Je prvým   slovenským psychológom, ktorému  bol udelený Prešovskou Univerzitou  titul  doktor  honoris  causa. Spolupracoval  na troch reformných koncepciách  školstva  (Duch  školy, Konštantín, Milénium). Bol poradcom  ministra  školstva, dve funkčné obdobia dekanom Pedagogickej fakulty Univerzity  Komenského. Je držiteľom zlatej medaily Univerzity  Komenského, Plakety Antona Jurovského psychologickej spoločnosti SAV,  Radu  sv. Gorazda, Radu  Ľudovíta Štúra udeleného prezidentom  Slovenskej republiky. Naďalej aktívne pracuje ako poradca riaditeľa Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Podujatia sa zúčastnila PhDr. Jana Tholtová, zástupkyňa riaditeľa VÚDPaP. Touto cestou mu v mene celého ústavu blahoželáme k získaniu čestného titulu a prajeme veľa ďalších úspechov.

 

Originál tlačovej správy v PDF

Zverejnené dňa: 11. 5. 2018

späť na zoznam