VÚDPaP mal aktívnu účasť na medzinárodnej konferencii „Dítě v krizi“

VÚDPaP mal aktívnu účasť na medzinárodnej konferencii „Dítě v krizi“

V dňoch 29. - 30. mája 2017 sa uskutočnil v Zlíne XIX. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou „Dítě v krizi“.

V dňoch 29. - 30. mája 2017 sa uskutočnil v Zlíne XIX. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou „Dítě v krizi“. Konferencia je každoročne tradičnou súčasťou sprievodného programu zlínskeho filmového festivalu a poskytuje priestor na diskusiu účastníkom z oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí, polície, justície, preventívnej a náhradnej rodinnej starostlivosti.

     Témou tohtoročnej konferencie bolo poukázať  na svet dieťaťa v súvislostiach  riešili sa napr. tieto témy: „Systém starostlivosti o ohrozené deti“, „Deti a zdravie“ – demografický vývoj zdravotného stavu českých detí v štatistických ukazovateľoch, „Prevencia a riešenie rizikových javov na školách“, „Individuálny výchovný program“ – tzv. Zmluvy s rodičmi, „Nevhodný obsah vkladaný deťmi na internet“ ,„Rizikové správanie v dospievaní“. Režisée D. Vigner,   predstavil filmy  (moderné edukatívne pomôcky): Mezi stěnami, Sami, Mezi nimi  a Jakub.

     PhDr. E. Smiková, PhD. , PhDr.A. Kopányiová , PhD. z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie prezentovali „Príspevok psychológie v prevencii násilného extrémizmu“, v ktorom načrtli spôsoby čo robiť, ak sa v škole vyskytnú prejavy extrémizmu, kde hľadať pomoc, ako usmerniť pedagógov, aby pracovali so svojimi žiakmi citlivo, taktne, ale zároveň veľmi  kvalifikovane, s najvyššou mierou svojho pedagogického majstrovstva.   Predstavili účastníkom autorskú príručku z dielne VÚDPaP:  Kopčanová, D., Kopányiová, A., Smiková, E.: „Metodická príručka  pre zamestnancov poradenských zariadení v rezorte školstva SR“.

Zverejnené dňa: 29. 6. 2017

späť na zoznam