Nové metodické usmernenie pre výchovných poradcov

Vážené kolegyne a kolegovia výchovní poradcovia, v súvislosti s využívaním KomposyTu v poradenskej práci so žiakmi vo vašej škole vás upozorňujeme na dôležitú administratívnu zmenu - povinnosť používania Informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa so spracúvaním osobných údajov dieťaťa, a to od 1.5.2016.

Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa  je potrebné získať vždy, ak so žiakom v rámci poradenskej práce využívate KomposyT a digitálne testy, ktoré sme pre vás sprístupnili v rámci národného projektu „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“. Formulár Súhlasu bol spracovaný na základe odporúčaní Úradu na ochranu osobných údajov a je nutné ho používať po celú dobru trvalej udržateľnosti výstupov národného projektu VÚDPaP do r. 2020. Celé znenie metodického pokynu a formulár Súhlasu sú pre vás k dispozícii na stiahnutie v záložke Dokumenty/Dokumentácia/Informovaný súhlas po prihlásení na www.komposyt.sk.

Zverejnené dňa: 26. 4. 2016

späť na zoznam