VÚDPaP na študentskom veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC

VÚDPaP na študentskom veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC

V dňoch 11. – 13. októbra 2016 sa konal 20. ročník medzinárodného študentského veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC organizovaný v súčinnosti s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie.

V rámci veľtrhu pripravil VÚDPaP seminár pre pedagogických a odborných zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie. Témou seminára boli v úvode ciele Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania a najvýznamnejšie zmeny v pripravovanej Koncepcii systému poradenstva a prevencie. V ďalšej časti sme účastníkom seminára predstavili digitálnu aplikačnú platformu KomposyT, jej praktické využitie v poradenskej praxi a v závere sme využili priestor na diskusiu a podnety účastníkov.

VÚDPaP mal počas troch dní na veľtrhu zriadený poradenský stánok v spolupráci s Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie z Bratislavského kraja. V priestoroch AEGON arény v Bratislave sme sa venovali študentom stredných škôl, možnostiam ich budúceho štúdia a uplatnenia sa na trhu práce. Náš stánok navštívilo približne 300 študentov stredných škôl z celého Slovenska. S využitím KomposyTu si vyskúšali rôzne testy záujmov, preferencií, silných a slabých stránok a svoje výsledky konzultovali s odborníkmi. Návštevníci z radov pedagógov a výchovných poradcov sa zaujímali najmä o možnosti digitálnej aplikačnej platformy KomposyT a konkrétne poradenské metodiky, ktoré môžu využiť pri práci so študentami.

Záujem študentov o poradenské služby v súvislosti s budúcim štúdiom a kariérou je intenzívny, preto hodnotíme perspektívy našej ďalšej spolupráce  pri organizovaní veľtrhov AKADÉMIA & VAPAC vysoko pozitívne.

Zverejnené dňa: 18. 10. 2016

späť na zoznam