Vzácny hosť konferencie "Supevízia a koučing v meniacej sa Európe"- PhDr. J. Šiklová, CSc.

Vzácny hosť konferencie

S potešením vám môžeme oznámiť, že hlavným rečníkom Konferencie „Supervízia a koučing v meniacej sa Európe“ v piatok 16.9.2016, bude popredná česká sociologička a publicistka PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.

PhDr. Šiklová, CSc. vyštudovala históriu a filozofiu na Filozofickej fakulte UK, kde neskôr sama začala prednášať. Bola signatárkou Charty 77, v dobe normalizácie robila tajnú spojku medzi exilom a československou opozíciou. Po desiatich rokoch tejto činnosti bola uväznená. Po roku 1990 sa vrátila na Karlovu univerzitu, kde prednáša dodnes. Založila katedru sociálnej práce na FF, ktorú desať rokov viedla, a tiež mimovládnu organizáciu GenderStudies Centrum, pôsobiacu ako konzultačné a vzdelávacie centrum v otázkach vzťahov medzi mužmi a ženami a ich postavením v spoločnosti.

Vo svojej prednáške s názvom „Meniaca sa  Európa zo sociologického hľadiska“ sa s nami podelí o svoje názory na meniacu sa Európu. Príspevok bude zameraný na nasledujúceoblasti:

1. Európa sa mení, integruje a súčasne tým jej subjekty(národné, štátne) strácajú  jasné hranice a nepriamo aj sebaistotu.

2. Politické strany sa navzájom medzi sebou podobajú v programoch aj v tom, žeoslovujúnevyhranenésociálne subjekty. Nemôžuzastupovať  jednotlivétriedy ba ani sociálne skupiny,pretože status ľudísa počas životačasto mení. Vekové skupiny súsociálne diferencované, generačnérozdielyvyhranené.

3. Situácia v Európe, pokoj, vysoký životný štandard, každá zmenavyvoláva pocit ohrozenia už dosiahnutého.

4. Reakcia natzv. utečeneckú  vlnu je "hysterická", predovšetkým v ČR,tieto skutočnosti využívajú politické strany na získanie popularity  aprípadne i hlasovvoličov.

5. Zneistenie identity vyplýva z obavy omožnosť prísť o vysoký životný štandard.

6.Internet a informačné servisy spájajú ľudí, ale sťažujú im názorové vyhranenie.

Zverejnené dňa: 6. 6. 2016

späť na zoznam