Časté otázky z praxe

V tomto priečinku nájdete odpovede na vaše otázky súvisiace s vašou dennodennou prácou, v súvislosti s prijímacími konaniami  žiakov na stredné školy, poskytovaním poradenskej pomoci žiakom a rodičom, spoluprácou s ostatnými inštitúciami, využitím Komposyt-u a iné. Odpovede kompetentných osôb ušetria čas a energiu mnohým z vás pri hľadaní ich riešení.

Terminologické okienko

Do školského prostredia sa v súlade s požiadavkou užšieho prepojenia školy so svetom práce dostáva európska terminológia kariérového poradenstva, ktorá nahrádza staršie ponímanie profesionálnej orientácie, poradenstva pri voľbe povolania a stret týchto prúdov vedie k terminologickému chaosu.

 

... pripravujeme aj na základe Vašich podnetov (pclevice@vudpap-projekt.sk)