Príklady dobrej praxe

V tomto priečinku nájdete informácie o príkladoch dobrej praxe od výchovných poradcov zo škôl. Príklady by mali slúžiť ako inšpirácia pre vašu každodennú prácu so žiakmi so ŠVVP.

Profesionálna orientácia

Autor/ka: Mária Ľuptáková

Príklady dobrej praxe v rámci profesionálnej orientácie.

 

Povedz hlasné nie

Autori/ky: Alena Žabková, Ondrej Maťko

POVEDZ HLASNÉ NIE - krátky preventívny program pre žiakov 5. ročníkov základných škôl. Program je zameraný na osvetu medzi žiakmi základných škôl v súvislosti s nástrahami, ktoré prinášajú do života drogy.

 

Svet práce - Program kariérového poradenstva

Autor/ka: Ľubomíra Dunčáková

Svet práce - Program kariérového poradenstva pre žiakov základných škôl.

 

Nový predmet na základné školy pre 8. - 9. ročník - Voľba povolania

Autor/ka: Alžbeta Dianovská

Učebné osnovy pre predmet VOĽBA POVOLANIA. Pilotné overovanie prebehlov r. 2005-2010. V súčasnosti je predmet súčasťou Školského vzdelávacieho programu v Leviciach.

 

Plán výchovného poradenstva

Autor/ka: Základná škola Jána Bakossa, Bakossova ulica č. 5, 974 01 Banská Bystrica

Aktivity výchovného poradenstva, plán hlavných úloh, harmonogram práce a kontrolná činnosť v roku 2014/2015.

 

COMDI v kocke

Spracoval/a: Mária Luptáková

Metodická príručka, Práca s programom COMDI-Modul A vo verzii 7.0, RCV, 2013.

 

Spracoval/a: Maroš Majko

Skrátená metodická príručka COMDI

 

Realizované projekty ESF z oblasti výchovného poradenstva

Autor/ka:

Výber realizovaných ESF projetkov z oblasti výchovného poradenstva.

 

Študijná návšteva v Českej republike (22.-24.4.2015)

Kompletný program študijnej návštevy.

Fotogaléria zo študijnej návštevy.

 

Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22

Školské aktuality

Blog

Dokumenty

Model komunitného a inkluzívneho vzdelávania

 

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6

Práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Příklady dobré praxe.

Kariérové poradenství pro žáky se specifickými potřebami

 

DROM, romské středisko

Tieto publikácie vznikli v rámci projektu „Najdi svou cestu“ financovaného z prostriedkov Európského sociálneho fondu prostrednictvom Operačného programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky.

Internetová stránka střediska

Pracovní listy pro žáky se speciálními vzdelávacími potřebami - Kariérové poradenství

Pracovní listy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - Předškolní příprava

Metodika rozvoje klíčových kompetencí - dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formou tematických měsíců

 

Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1

Projekt, vďaka ktorému vznikli materiály, bol realizovaný vďaka podpore DUB - důvěra, učení, budoucnost, reg. číslo CZ.2.17/3.1.00/36306

Plán inkluzívního vzdelávaní školy

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Kazuistika Petra

Plán osobného rozvoja

 

Metodická příručka ke Komunikátoru 1. stupně

Komunikátor I

Komunikátor II

Komunikátor III

 

Děti s ADHD a 2.stupeň ZŠ

Žák se specifickými poruchami učení (SPU) a ADHD na gymnáziu

 

Integráce žáků s PAS

Obecné potřeby žáků s PAS

Obecné zásady při integracii dítěte s PAS

Rizika a pozitiva integrace žáka s PAS do běžné školy

 

Náplň práce asistenta pedagoga

Formulář k jednáni s rodiči 

 

Odborné metodiky

VÚDPaP v spolupráci s vydavateľstvom RAABE v rámci Národného projektu pripravili, upravili a lokalizovali odborné metodiky súvisiace s prácou so žiakmi so špeciálno-výchovno vzdelávacími potrebami (ŠVVP).

 

Informačná brožúra príspevkov z 2. medzinárodnej odbornej konferencie Národného projektu „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno – patologických javov v školskom prostredí“

Informačná brožúra z konferencie nazvanej - Retrospektívy a perspektívy výchovného poradenstva v príprave žiakov základných škôl pre potreby trhu práce.