Projekty zamerané na kariérové poradenstvo v školstve

Projekty riešené v oblasti kariérového poradenstva.

Niektoré výstupy ESF projektov venovaných kariérovému poradenstvu

Zostavila: PhDr. Darina Lepeňová

Niektoré výstupy ESF projektov venovaných kariérovému poradenstvu - spracovaných a realizovaných na VÚDPaP (a MPC BA - Projekt č. 3) v I. programovacom období.

 

Poradenské ovplyvňovanie profesijných záujmov a optimalizácia procesu rozhodovania sa pri voľbe štúdia a povolania

Autor/ka: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Záverečná správa k projektu „Poradenské ovplyvňovanie profesijných záujmov a optimalizácia procesu rozhodovania sa pri voľbe štúdia a povolania žiakov základných škôl a študentov stredných škôl vo vzťahu k možnostiam uplatnenia sa na trhu práce:

 

Úvod

 

Leták

 

Analýza dostupných metodík na zisťovanie profesionálnych záujmov

 

Prieskum profesijných záujmov u žiakov ZŠ

 

Prieskum profesijných záujmov u žiakov základných a stredných škôl (II. etapa)

 

Zhrnutie výsledkov prieskumu voľby povolania žiakov 8. ročníkov základných škôl

 

Profesijné záujmy a preferované povolania v skúmanej vzorke stredoškolákov

 

Literatúra

 

Záverečná práca


Prílohy

 

Dotazník profesijných záujmov

 

Vyhodnotenie

 

Na pomoc kariérovému poradenstvu pre žiakov a študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

Autor/ka: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Výstupy projektu „Na pomoc kariérovému poradenstvu pre žiakov a študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ako prevencia ich marginalizácie na trhu práce.“

 

Brožúra

 

Leták

 

Teoretické a metodologické východiská

 

Príloha

 

Informácie k voľbe povolania - brožúry:

 

Informácie k voľbe povolania pre žiakov a študentov so ŠVVP - Úvod

Informácie k voľbe povolania pre žiakov a študentov s poruchami sluchu

Informácie k voľbe povolania pre žiakov a študentov s diabetes mellitus

Informácie k voľbe povolania pre žiakov a študentov s chronickým ochorením dýchacieho systému

Informácie k voľbe povolania pre žiakov a študentov s epilepsiou

Informácie k voľbe povolania pre žiakov a študentov s poškodením centrálneho nervového systému

Informácie k voľbe povolania pre žiakov a študentov s poruchami zraku

Informácie k voľbe povolania pre žiakov a študentov s poruchami reči a hlasu

Informácie k voľbe povolania pre žiakov a študentov s chronickým ochorením kože

Informácie k voľbe povolania pre žiakov a študentov s chybami a ochoreniami srdcovo-cievneho systému

Informácie k voľbe povolania pre žiakov a študentov s poruchami a ochoreniami podporného a pohybového aparátu

Informácie k voľbe povolania pre žiakov a študentov s reumatickým ochorením

Informácie k voľbe povolania pre žiakov a študentov s cystickou fibrózou

Informácie k voľbe povolania pre žiakov a študentov s chronickým ochorením pečene a žlčových ciest

 

stianuť všetky brožúry vo formáte .zip

 

 

Efektívna prevencia pred nezamestnanosťou 

Koordinátorka projektu: Darina Lepeňová (Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava) 

Výstupy z projektu „Efektívna prevencia pred nezamestnanosťou začína kariérovou výchovou a kariérovým poradenstvom v školách a školských zariadeniach.“

 

Leták

 

Posudzovacia škála kompetencií výchovného poradcu

 

Obsah

 

Základné štandardy poradcov

 

Zborník

 

Príprava žiakov pre trh práce

Akreditované vzdelávacie programy MPC pre odborných pracovníkov aktívnych v oblasti kariérového poradenstvba:

 

Príprava žiakov pre trh práce


Kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach

 

Kariérový poradca - učiteľ


Kariérový poradca

 

Kariérová výchova a poradenstvo v školách

 

Zaujímavé projekty z oblasti kariérového poradenstva

Prehľad zaujímavých projektov podľa siete Euroguidance CZ.