Kariérové poradenstvo v školstve

Kariérové poradenstvo pre žiakov v období vzdelávania a odbornej prípravy ponímame ako súčasť „biodromálneho“, celoživotného poradenstva. Predstavuje odbornú pomoc žiakom vo fáze ich pred-profesijného vývinu, v období ich profesionálneho, t.j. študijno-profesijného rozhodovania sa a ich systematickej prípravy na vstup do sveta práce. V poradenstve pri riešení vývinových úloh mladých ľudí v tomto období sa pristupuje systémovo, nakoľko ich kariérový vývin nie je izolovaný, prebieha v nedeliteľnej jednote s vývinom osobnostným, sociálnym, emocionálnym, vzdelanostným.

Kariérové poradenstvo pre žiakov je u nás v rezorte školstva už tradične súčasťou výchovného poradenstva. Poslanie výchovného poradenstva je širšie – zabezpečuje poradenskú pomoc aj v osobnostnom a vzdelanostnom vývine. Zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sú súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy, ich činnosť upravuje Vyhláška 325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

Kariérové poradenstvo

Autori/ky: Štefan Grajcár, Marta Hargašová, Darina Lepeňová

Vymedzenie a kontext kariérového poradenstva.

 

Kariérové poradenstvo v školstve

Autor/ka: Darina Lepeňová

Kariérové poradenstvo predstavuje komplexnú odbornú pomoc človeku pri riešení jeho rozmanitých vývinových úloh, situácií a pri realizácii jeho potrieb vo sfére práce, zamestnania, povolania, vrátane vzdelávania a odbornej prípravy.

 

Kariérové poradenstvo a kariérová výchova na ZŠ

Autor/ka: Darina Lepeňová

Kariérové poradenstvo sme u nás v uplynulých desaťročiach rozvíjali ako poradenstvo v profesionálnom vývine. Tradične sa poníma ako komplexná odborná pomoc človeku pri riešení jeho vývinových úloh, situácií a pri realizácii potrieb vo sfére práce, povolania, zamestnania, vrátane vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie.

 

Roviny a dimenzie kariérového poradenstva pre žiakov ZŠ

Autor/ka: Marta Hargašová

Kariérové poradenstvo, ktoré sa realizuje v školskom prostredí môže mať rôzne ciele a roviny, vyplývajúce z potrieb žiakov a problémov, ktoré chcú s poradcom riešiť.

 

Poradenské programy pre žiakov

Autor/ka: Marta Hargašová

Texty sú určené psychológom a pedagógom, ktorí sa venujú poradenstvu pri voľbe ďalšieho štúdia a vzdelávania v rámci kariérového poradenstva v škole a v školských zariadeniach.

 

Kariéra v meniacom sa svete

Autori/ky: Darina Lepeňová, Marta Hargašová

Publikácia “KARIÉRA V MENIACOM SA SVETE. Kariérová výchova a kariérové poradenstvo pre žiakov” ponúka pracovníkom prispievajúcim ku kariérovej výchove žiakov komplexnejší pohľad na kariérové poradenstvo a kariérovú výchovu, ale aj inšpiráciu.

 

Efektívna prevencia pred nezamestnanosťou začína kariérovou výchovou a kariérovým poradenstvom v školách a školských zariadeniach

Koordinátorka projektu: Darina Lepeňová, Zborník zostavila: Marta Hargašová

Zborník študijných materiálov pre poradcov v školstve, ktorý prináša informácie o teoretických východiskách a praktických poradenských implikáciách; ekonomických, sociálnych a právnych aspektoch kariérového poradenstva; kariérovom poradenstve pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a pod.

 

Euroguidance: Kompas Marca Pola

Príručka pre poradcu v oblasti zahraničných pobytov obsahuje teoretické i praktické informácie, ale aj cvičenia určené predovšetkým žiakom a študentom.