Zákony

V sekcii nájdete odkazy na základnú legislatívu regulujúcu poradenskú činnosť.

Návrh na riešenie právnej úpravy psychologickej činnosti v Slovenskej republike

Návrh zákona o vykonávaní, regulácii a špecializačných oblastiach psychologickej činnosti a slovenskej komore psychológov.

 

Vybrané časti zo školského zákona

Tretí oddiel zo školského zákona, Zákon č. 245/2008 Z. z.

 

Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím

Zbierka zákonov č. 317/2010, (článok 24, vzdelávanie.).

 

Zákon o psychologickej činnosti

Zákon 199/1994 Národnej rady Slovenskej republiky o psychologickej činnosti.

 

Zákon č. 464/2013 Z. z.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

Zákon č. 312/2013 Z. z.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

Zákon č. 596/2003 Z. z.

Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon č. 597/2003 Z. z.

Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.