Psychodiagnostika - teória a prax

V tejto sekcii nájdete príspevky týkajúce sa základných východísk psychodiagnostickej činnosti v práci odborných zamestnancov (základy teórie psychodiagnostiky, diagnostické minimum MKCH 10 a i.).

Základy teórie klinickej psychodiagnostiky

Autor/ka: Ladislav Košč

Príspevok sa zameriava na zhrnutie najvýznamnejších súčasných znalostí z teórie klinickej psychodiagnostiky.

Usmernenie k používaniu psychodiagnostických nástrojov

Autor/ka: Eva Farkašová

Odporúčania pri výbere a používaní psychodiagnostických nástrojov.

Diagnostické minimum k MKCH 10

Autor/ka: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Spracovaná verzia diagnostického minima, k MKCH 10, pre potreby poradenskej praxe Poradenských zariadení v rezorte školstva. Jej cieľom je vytvorenie štandardu a zaviesť tak v praxi možnú cestu diagnostických postupov, od ktorých sa očakáva, že budú pomocou začínajúcim psychológom a okorenením práce skúsených diagnostikov.

MKCH 10 vo svetle optimalizácie diagnostických postupov

Autor/ka: Štefan Matula

Materiál na rokovanie expertných tímov pre zefektívnenie a skvalitnenie systému školského poradenstva transformáciou existujúcich pedagogicko-psychologických poradní.

Používanie psychodiagnostických metód na Slovensku

Autor/ka: Veronika Hrobárová

Príspevok sa zaoberá používaním psychodiagnostických metód psychológmi na Slovensku.  Originálne vytvoreným dotazníkom a rozhovormi sme zozbierali mnohé podnetné informácie, ktorých sumár tvorí obsah tohto príspevku.

Strategické zámery výskumného sledovania experimentu

Autori/ky: Štefan Matula, Ľubomír Páleník

Bližšie k strategickým zámerom výskumného sledovania.

Psychologické aspekty výsluchu maloletého v občianskom súdnom konaní

Autori/ky: Štefan Matula

Špecifické zvláštnosti výsluchu detí a mladistvých.

Usmernenie pre CPPPaP pri posudzovaní školskej pripravenosti detí zo SZP

       Autori/ky: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Usmernenie

Metodická informácia