Metodické materiály

Nové a inovované metodické materiály z oblasti špeciálnopedagogickej činnosti.

Arteterapia v kontexte komplexného systému starostlivosti o dieťa v školskom prostredí

Autor/ka: Viktor Križo

Inovovaná poradenská metóda

 

Preventívne mimoškolské sústredenia so zameraním na prácu so žiakmi so ŠVVP

Autor/ka: Viktor Križo

Metodický materiál

 

Metodicko-informačný materiál k voľbe povolania žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia

Autori/ky: Eva Farkašová, Ľudovít Horváth, Marián Zimmermann

Žiaci pochádzajúci zo SZP majú tzv. špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Kategória žiakov označovaných ako žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je široká. Patria sem žiaci nadaní (intelektovo, pohybovo, umelecky ap.) ako aj žiaci, ktorí sú určitým spôsobom znevýhodnení – zdravotne (často chorí, telesne, zmyslovo alebo mentálne postihnutí), ktorí majú poruchy učenia,   pozornosti, aktivity alebo správania. Taktiež ich môže znevýhodňovať prostredie, v ktorom žijú a vtedy sa hovorí o sociálne znevýhodňujúcom prostredí.

 

Metodický materiál k voľbe povolania pre žiakov zo SZP (SK, ROM)

Autori/ky: Eva Farkašová, Ľudovít Horváth, Marián Zimmermann

Metodický materiál k voľbe povolania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v slovenskom a rómskom jazyku.

 

Výber literatúry a metodických materiálov z oblasti špecialnopedagogického poradenstva

Spracoval/a: Martin Kmeť

Prehľad zaujímavej literatury a metodických materiálov z oblasti špecialnopedagogického poradenstva.