Pedagogika psychosociálne narušených

Metodicko-informačný materiál so zameraním sa na profesionálne rozhodovanie žiakov s poruchou aktivity a pozornosti, s poruchami správania

Autori/ky: Zuzana Čuriková, Monika Gruber, Melánia Kollárová, Zuzana Kuncová, Viera Páleniková, Marcela Smolárová

V tomto metodickom materiáli by sme Vám chceli priblížiť určité špecifiká, ktoré treba zohľadňovať pri profesijnej orientácii u žiakov s poruchou aktivity a pozornosti, s poruchami správania. Našim cieľom je Vám, pri tejto neľahkej ceste rozhodovania, pomôcť nájsť tú správnu cestu profesijnej spokojnosti, spoločenskej uplatniteľnosti u týchto žiakov.

 

Metodicko-informačný materiál Žiak s ADHD v triede

Autor/ka: Zuzana Vojtová

Príspevok sa zameriava na špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov s hyperkinetickou poruchou správania (ADHD). Opisuje osvedčené pedagogické stratégie, ktoré pomáhajú učiteľovi predchádzať ťažkostiam a snažia sa ich eliminovať. Prostredníctvom príkladov sú v príspevku navrhnuté aj spôsoby a riešenia najčastejších problémových situácií.

 

Metodicko-informačný materiál k voľbe povolania pre žiakov s Aspergerovým syndrómom a s vysokofunčným autizmom

Autori/ky: Jana Bougdar, Beata Černušková, Katarína Fľaková, Andrea Kandrová, Martina Marečáková Machovská, Marcela Vinczeová

Pervazívna vývinová porucha (ďalej PVP), autizmus, Aspergerov syndróm (ďalej AS) či vysokofunkčný autismus (ďalej VFA) sa v súčasnej dobe stali často diskutovanými pojmami. Iste nám dáte za pravdu, že len malé percento verejnosti môže s istotou povedať, čo tieto pojmy znamenajú a ako k jednotlivcom s takouto vývinovou poruchou pristupovať.

 

Metodický materiál autizmus

Autor/ka: Gabriela Ondrašáková

Výchova a vzdelávanie žiaka - žiačky s poruchou autistického spektra /PAS/ bez mentálneho postihnutia.