Príklady dobrej praxe

Príklady dobrej praxe rozdelené do špecifických skupin žiakov so ŠVVP.

Kvalita školskej a sociálnej integrácie

Autor/ka:Miroslava Holubíková

Autorka informuje o medzinárodnom kongrese, na ktorom sa stretli odborníci,  aby rokovali o podmienkach integrácie a inklúzie detí s postihnutím, ohrozených detí a dospievajúcich,  s cieľom skvalitňovania ich života (10. ročník medzinárodného kongresu vydavateľstva a Centra štúdií Erickson, Rimini, Taliansko).

 

Odborné metodiky

VÚDPaP v spolupraci s vydavateľstvom RAABE v rámci Národného projektu pripravili, upravili a lokalizovali odborné metodiky súvisiace s prácou so žiakmi so špeciálno-výchovno vzdelávacími potrebami (ŠVVP).

 

____________________________________________________________________

Zrakové postihnutie:

Sluchové postihnutie:

Telesné postihnutie, chorí a zdravotne oslabení:

Chlapec so svalovou dystrofiou

Pohľad klienta s muskulárnou dystrofiou.

 

Príbeh – muskulárna dystrofia

Príklad kauzistického zápisu pre klienta s muskulárnou dystrofiou.

 

Vývinové poruchy učenia:

Dievča s dyslexiu a dysortografiu

Pohľad klientky s dyslexiou a dysortografiou.

 

ADHD a poruchy správania:

Chlapec s ADHD

Pohľad klienta s ADHD, momentálne pracujúceho ako lekár na záchrannej službe.

 

Dievča s ADHD

Pohľad klientky študujúcej žurnalistiku popri zamestnaní.

 

Pervazívne vývinové poruchy:

Narušená komunikačná schopnosť:

Žiaci zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia: