Špeciálnopedagogická diagnostika

Komplexná špeciálnopedagogická diagnostika je zameraná na určovanie špeciálnopedagogickej diagnózy a prognózy s následným definovaním potrieb a špeciálno-pedagogických postupov, s cieľom vypracúvania návrhu na primeraný spôsob výchovy a vzdelávania jednotlivcov so ŠVVP.

Špeciálnopedagogická diagnostika

Autor/ka: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Stručný úvod do špeciálnopedagogickej diagnostiky.

 

Diagnostika detí so zrakovým postihnutím

Autori/ky: Monika Hasajová, Eleonóra Hurtuková, Helena Jakubovičová

Cieľom príspevku je poukázať na možnosti komplexnej diagnostiky – špeciálnopedagogickej tyflopedickej a diagnostiky psychických možností detí a žiakov so zrakovým postihnutím.

 

Prehľad diagnostických metodík


Prehľad diagnostických metodík, ktoré špeciálny pedagóg používa (resp. môže používať).


Stručný opis niektorých ďalších vybraných nástrojov používaných pri vykonávaní špeciálnopedagogických činností.

 

Výber literatúry zo špeciálnopedagogickej diagnostiky

 

Prehľad zaujímavej literatúry z oblasti špecialnopedagogickej diagnostiky.