Užitočné linky

Ďalšie zaujímavé zdroje z oblasti špeciálnopedagogickej činnosti dostupné na internete.

Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v Slovenskej republike

(SŠLV v SR) je celoslovenská, záujmová, dobrovoľná  organizácia združujúca špeciálnych a liečebných pedagógov, lekárov, psychológov, sociálnych pracovníkov a všetkých odborníkov, ktorí sa zúčastňujú na komplexnej starostlivosti o zdravotne postihnutých, duševne alebo sociálne narušených ľudí. Členmi SŠLV v SR sú aj rodičia postihnutých detí, sami ľudia s postihnutím ako aj tí, ktorí im chcú pomáhať.

 

Systémová podpora inkluzívneho vzdelávania v Českej republike

Systémová podpora a rozvoj inkluzívneho vzdelávania v Českej republike.

 

Metodiky a publikácie dostupné v rámci projektu.

 

Zborník z národnej konferencie - Inovace činnosti SPC při posuzovaní speciálních vzdelávacích potřeb dětí, žáku a studentu se zdravotným postižením

Inovácie činností SPC pri posudzovaní špeciálnych vzdelávacích potrieb detí, žiakov a študentov so zdravotným postihnutím.

 

Asociácia špeciálnych pedagógov 

Bola založená v roku 2001 ako neziskové záujmové združenie špeciálnych pedagógov škôl a poradní. Sídlo má v Trenčíne (resp. v Novej Dubnici). Hlavným dôvodom bolo to, že na základných školách začali pracovať prví školskí špeciálni pedagógovia, ktorí síce boli plní elánu a optimizmu, ale chýbali im skúsenosti z práce s integrovanými deťmi.

 

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR

NROZP v SR je občianskym združením organizácií tvorených občanmi rôznych druhov zdravotného postihnutia: hluchoslepých, chronicky, mentálne, psychicky, sluchovo, telesne, zrakovo, ale aj ďalších.

 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

ÚNSS je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priaznivci, priatelia a rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Naším poslaním je poskytovanie sociálnych služieb, obhajoba záujmov ľudí so zrakovým postihnutím zameraná na vytváranie rovnakých príležitostí, zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a realizáciu pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia.

 

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky 

Asociácia vznikla z nutnosti koordinovane presadzovať práva a oprávnené záujmy zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky vo vzťahu k zákonodarným orgánom, k orgánom štátnej správy na všetkých stupňoch riadenia, k samosprávnym orgánom a k iným subjektom vo vnútri štátu. Cieľom tejto spoločnej, koordinovanej aktivity organizácií združených v Asociácií je účinnejšie presadzovať vytváranie rovnakých podmienok a príležitostí pre zdravotne postihnuté osoby, ako majú ostatní občania štátu v duchu medzinárodných dokumentov o ľudských právach.

 

Slovenský zväz telesne postihnutých

SZTP je celo republikový, dobrovoľný, humanitný a nepolitický subjekt, otvorený pre každého občana, ktorý sa chce podieľať na jeho poslaní. SZTP združuje občanov s telesným postihnutím a ťažkým telesným postihnutím, rodičov telesne postihnutých detí, rodinných príslušníkov telesne postihnutých občanov, priaznivcov telesne postihnutých bez rozdielu národnosti, štátnej príslušnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického, či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnostnej alebo k etnickej menšine, majetku, rodu, alebo iného postavenia.

 

Slovenská asociácia logopédov

SAL vznikla v roku 1992, ustanovujúca schôdza sa konala 22.5.1992 v NsP Považská Bystrica.

 

Odporúčaná literatúra v rámci špeciálnopedagogických činností

Odporúčaná literatúra pre špeciálnopedagogických pedagógov podľa Slovenskej asociácie logopédov.

 

Výber publikácií zo špeciálnej pedagogiky pedagógov Univerzity Komenského v Bratislave

Ponuka odborných publikácií členov Ústavu špeciálnopedagogických štúdií a Katedry špeciálnej pedagogiky

 

Portál Literacy (Cz, En, Hu, He)

Portál zameraný na e-learning a podporu sociálneho začlenenia ľudí s dyslexiou