Adresy na informačné systémy o stredných školách vrátane špeciálnych škôl

Sieť škôl a školských zariadení a sprievodca neštátnymi školami v Slovenskej republike

Sieť škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania

Autor/ka: Centrum vedecko-technických informácií SR

Sieť škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky

 

Sprievodca neštátnymi školami

Autor/ka: Centrum vedecko-technických informácií SR

Publikácia poskytuje základné informácie o fungovaní a existencii tohto alternatívneho druhu školstva, mapuje jeho 25- ročný vývoj a v závere obsahuje zoznam neštátnych škôl a školských zariadení s kontaktnými údajmi podľa stavu k 31.1. 2015.

 

Porovnanie nezamestnanosti absolventov stredných škôl v odboroch vzdelania

Autor/ka: Centrum vedecko-technických informácií SR

Údaje o školách, odboroch, absolventoch a nezamestnaných sa vzťahujú k máju 2013. Údaje o nezamestnaných boli získané z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny. Z dôvodu prechodu na nový informačný systém služieb zamestnanosti sú údaje o nezamestnaných predbežné.