Aké učebné/študijné odbory sú vhodné pre žiakov so zdravotným postihnutím

Ak patríš k žiakom so zdravotným postihnutím, nemusíš sa vo výbere  obmedzovať len na  nejaké vopred  určené povolania.  I keď treba druh a mieru Tvojho postihnutia zohľadňovať, môžeš si vyberať z ponuky škôl a povolaní podľa svojich záujmov, schopností, zručností a ďalších kritérií tak, aby Ťa vzdelávanie viedlo k možnosti zamestnať sa. V tejto časti nájdeš príklady povolaní, ktoré tvoria počiatočné východisko pri hľadaní informácií a rozhodovaní o ďalšej vzdelávacej ceste.

Brožúrky zamerané na kariérovú prípravu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

V každej brožúrke je uvedená: základná terminológia, popis diagnózy, zoznam diagnostických nástrojov, reedukačné a terapeutické postupy, kompenzačné pomôcky, ako pracovať s dieťaťom a dobrá prax. Brožúrky sú zameraná na deti a žiakov:

Deti a žiakov s autizmom;

Deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia;

Deti a žiakov s poruchami aktivity a pozornosti;

Deti a žiakov so sluchovým postihnutím;

Deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou;

Deti a žiakov so zrakovým postihnutím;

Deti a žiakov s vývinovými poruchami učenia;

Deti a žiakov chorých a zdravotne oslabených;

Deti a žiakov s telesným postihnutím.

 

Prognózy vývoja materských a základných škôl, gymnázií a stredných odborných škôl do roku 2025

Autor/ka: Centrum vedecko-technických informácií SR

Úlohou prognostických štúdií je charakterizovať doterajší, ako aj očakávaný kvantitatívny vývoj materských, základných a stredných škôl, identifikovať štruktúru vzťahov medzi ukazovateľmi a kvantifikovať ich vývoj do roku 2025.

 

Odporúčané typy povolaní pre žiakov so špeciálnými výchovno-vzdelávacími potrebami

Odporúčané návrhy povolaní majú len informatívny charakter. Každý z nás si môže vybrať povolanie, ktoré ho bude v živote baviť a napĺňať. Je len na nás koľko úsilia vložíme do procesu sebapoznania, odhaľovania našich silných stránok a ako silno sa budeme snažiť, aby sme naplnili svoje sny a ciele.

 

Žiaci so zrakovým postihnutím:
Technicko-administratívny pracovník
Knihár
Čalúnnik
Pracovník marketingu
Sociálno-výchovný poracovník
Asistent výživy
Zdravotnícky asistent
Masér
Animátor voľného času
Pedagogický pracovník         

 

Žiaci s telesným postihnutím – zdravotne oslabení a chorí:

Veľmi rozličné povolania, pri pri výbere povolania sa odporúčame vyhýbať:

• ťažkej fyzickej práci,

• činnostiam, ktoré jednostranne zaťažujú chrbticu (napr. činnosti

vykonávané v stálom predklone, činnosti, v ktorých treba byť dlhodobo v jednej polohe),

• činnostiam, kde sa musí pracovať postojačky, osobitne ak sú spojené s fyzicky náročnými činnosťami,

• činnostiam, pri ktorých dochádza k veľkej záťaži celého tela, prípadne vibráciám celého tela.

 

Žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou:

Montér suchých stavieb

Autoopravár

Kuchár

Čašník

Cukrár

Kaderníčka

Aranžér kvetín

Stolár

Technicko-administratívny pracovník

Kozmetička-vizážistka

Spracovanie kovov

Sadová a krajinárska tvorba

Počítačový grafik
Sieťový administrátor
Operátor stavebnej výroby

 

Žiaci s vývinovými poruchami učenia:

Technické a informačné služby

Agroturistika

Agropodnikanie

Poštové a peňažné služby

Mechanik telekomunikácií

Doprava

Záhradníctvo

Vinohradníctvo

Lesníctvo

Agropodnikateľ

Obchodná akadémia

Hotelová akadémia

Kozmetička

Vizážistka

Dizajn

Starostlivosť o seniorov atď.
Stavebná výroba

Strojárska výroba

Spracovanie dreva

Kaderník, kaderníčka

Maliar

Murár

Inštalatér

Hostinský, hostinská

Cukrárka

Predavačka

Stolár

Čašník, čašníčka

Strojný mechanik

Mechanik špecialista automobilovej výroby

 

Žiaci s poruchami aktivity a pozornosti:

Armáda
Urgentná medicína
Osobný predaj
Správa počítačov, IT konzultant
Pohostinstvo (napr. kuchár)
Fotograf, kameraman
Vlastné podnikanie
Tvorcovia v zábavnom priemysle
Konštrukčný priemysel
Práca ako mechanik

 

Žiaci  zo sociálne znevýhodneného prostredia:

Policajt
Učiteľka
Manažér a metodológ v sociálnej oblasti
Murár
Školník
Obrábač kovov 

 

Viac informácií o povolaniach može získať na stránkach www.istp.sk, alebo www.nsp.sk.