Medzinárodná konferencia "Dieťa v ohrození 2016"

Mýty a limity ochrany práv detí rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Úrad komisára pre deti v spolupráci s Kanceláriou zástupkyne SR pred ESĽP, Slovenskou advokátskou komorou, Asociáciou rodinných sudcov, Klinikou detskej psychiatrie DFNsP v Bratislave a so Spoločnosťou pre trestné právo a kriminológie dňa 15.12.2016 usporiadali v  Bratislave jubilejnú XXV. medzinárodnú konferenciu „Dieťa v ohrození“, ktorej  ústrednou témou boli: „Mýty a limity ochrany práv detí rozvádzajúcich sa  a rozvedených rodičov“.

Záštitu nad medzinárodnou konferenciou prebral prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.,. minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý ju aj slávnostne otvoril.

Zameranie konferencie bolo tradične multiodborové  za účasti 80 špičkových odborníkov najmä z oblastí  psychológie, práva, súdnictva, advokácie, sociálnej práce a ďalších profesií a odborov, ktorých poslaním je  riešenie týchto náročných životných situácií detí rozvádzajúcich sa rodičov.

Z 29 príspevkov, ktoré boli odprezentované  na XXV. konferencii bol zostavený  a vydaný zborník. Podnety, ktoré vzišli z konferencie budú jedným zo základných inšpiračných zdrojov prípravy návrhu interdisciplinárneho a interodborového modelu spolupráce všetkých spomínaných odborníkov tak vo fáze predrozvodovej, ako aj rozvodovej a následne porozvodovej.

 

Program 

Zborník

Video

 

Fotografie