Medzinárodná konferencia "Dieťa v ohrození 2017"

Podpora duševného zdravia detí a rodín: Nové výzvy a vízie

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s ďalšími odbornými partnermi usporadúva XXVI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Dieťa v ohrození, ktorá sa uskutoční dňa 30.11.2017-1.12.2017 v priestoroch Centra účelových zariadení - stredisko SUZA Bratislava.

Hlavným cieľom konferencie je identifikácia hlavných sociálnych, psychologických a zdravotných ohrození detí a ich rodín a ich dopad na duševné zdravie, ako aj návrh riešenia problémov a postupov optimalizácie podpory duševného zdravia detí a ich rodín.

Hlavnými témami vedeckej konferencie sú:

  • Integrovaný systém poradenstva a prevencie v prospech podpory duševného zdravia detí a rodín
  • Psychologické, sociálne, právne a etické problémy detí a rodín v kríze
  • Prevencia pred závislosťami a ochrana duševného zdravia detí a rodín
  • Inklúzia - multidisciplinárny prístup k poradenstvu, sociálna inklúzia a inklúzia vo vzdelávaní

 

Závery z XXVI. medzinárodnej vedeckej konferencie Dieťa v ohrozeni

Prečítať

Zostrih záznamu medzinárodnej Konferencie " Dieťa v ohrození" 2017 
Časť :  Zahraničné príspevky 30.11.2017 09:00 až 12:00 hod

Fotogaléria

Na stiahnutie:

Program
Zborník

 

Prednášky

ŠTVRTOK
30.11.2017

9:45 - 10:40

HLAVNÉ REFERÁTY

Otvoriť

Posilnenie dieťaťa v ére digitalizácie z pohľadu výchovy a vzdelávania

Strengthening the Child: A Family and Education Approach in the Era of Digitalization

Dr. h. c., Prof. Dr. mult. Wassilios E. Fthenakis

Freien Universität Bozen - Fakultät für Bildungswissenschaften, Nemecko

11:15 – 13:00

PLENÁRNE  ZASADNUTIE II.

Otvoriť

Holistické sledovanie užívania návykových látok u adolescentov vo Veľkej Británii: Výsledky z Rock Challenge 2015

Holistic Exploration of Substance Use among English Adolescents: Results from Rock Challenge 2015

Dr. Elisabeth J. Vargo

University of Birmingham, Surbiton, Surrey, Veľká Británia

Otvoriť

Nadané deti: Aké riziká prináša nadanie?

Gifted Children: What makes the gift risky?

Tali Mirkin, MA

Ben Gurion University, Meitar, Izrael

Otvoriť

Vedecký základ odcudzenia rodiča

(vystúpenie v audiovizuálnej forme)

Dr. William Bernet

Vanderbilt University, USA

14:30 – 17:00

PANELOVÉ DISKUSIE 

Diskusný panel č.1 Poradenstvo v škole a rodine

Otvoriť

Školský psychológ, ako aktér podpory duševného zdravia detí v školách

prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, Slovensko

Otvoriť

Sociálno - psychologické zložky sociálnej atmosféry rodiny a jej zrelosť

PhDr. Beata Dvorská, PhD.

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, Slovensko

Otvoriť

Mediálna výchova a kritické myslenie ako prevencia kyberšikany

prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD.

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko

Otvoriť

Motívy a stratégie zvládania stresu v práci poradenských dobrovoľníkov

PhDr. Desanka Kanderová, PhD.

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, Slovensko

14:30 – 17:00

Diskusný panel č. 2:
Prevencia pred závislosťami a ochrana duševného zdravia detí a rodín (technologické a mediálne ohrozenia, drogové a ďalšie závislosti)

Otvoriť

Gamblérstvo ako sociálno patologický jav

PhDr. Henrieta Roľková, PhD., Benaoudiová Alexandra

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, Slovensko

14:30 – 17:00

Diskusný panel č. 3:
Psychologické, sociálne, právne a etické problémy detí a rodín v kríze (rodiny po rozvode, náhradné rodiny, rekonštruované rodiny...)

Otvoriť

Analýza skúseností a možností intervencie odborných pracovníkov deťom a rodinám po rozvode

PhDr. Dagmar Kopčanová

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava, Slovensko

Otvoriť

Striedavá starostlivosť z pohľadu rodičov adolescentov

Mgr. Miriam Slavkovská, PhD.

Katedra psychológie FF UPJŠ v Košiciach, Slovensko

Otvoriť

Možnosti a limity zisťovania najlepšieho záujmu dieťaťa

PhDr. Eva Smiková, PhD., PhDr. Alena Kopányiová, PhD.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava, Slovensko

Otvoriť

Úcta a pokora ako podpora duševného zdravia detí a rodín  po strate

Mgr. Elena Ištvánová

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Revúcej, Slovensko

Otvoriť

Niektoré aspekty forenzných vyšetrení a diagnostickej praxe v rámci sociálnoprávnej ochrany detí

MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA

Fakultná nemocnica v Trenčíne, Slovensko

14:30 – 17:00

Diskusný panel č. 4:
Inklúzia - multidisciplinárny prístup k poradenstvu,  sociálna inklúzia a inklúzia vo vzdelávaní

Otvoriť

Vybrané problémy poradenských školských zariadení v disparitných regiónoch Slovenska vo vzťahu k inklúzii detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami z dôvodu sociálnej znevýhodnenosti prostredia

PaedDr. Dana Zikmund Perašinová, PhD.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava, Slovensko

Otvoriť

Niektoré limity a zdravotné riziká  spojené  so vzdelávaním nepočujúcich žiakov v školách hlavného vzdelávacieho prúdu

PhDr. Katarína Zborteková

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava, Slovensko

Otvoriť

Napĺňanie potrieb detí s narušenou komunikačnou schopnosťou

Mgr. Ondrej Maťko

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva v Jamníku, Slovensko


PIATOK 1.12.2017

9:00 – 12:30

DISKUSNÝ PANEL I

Diskusný panel č. 5:
Integrovaný systém poradenstva a prevencie v prospech podpory duševného  zdravia detí a rodín (multidisciplinárny prístup v poradenskom procese, psychoterapii, supervízii)

Otvoriť

60 rokov existencie poradenského systému v SR

PhDr. Pavol Vančo

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave, Slovensko

Otvoriť

Aktuálne úlohy psychologického poradenstva v kontexte jeho historického vývoja

doc. PhDr. Jiří Dan, CSc.

m. prof. KU, Ružomberok, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

Otvoriť

Slovenská babylonská veža klinickej, poradenskej, pracovnej a/alebo forenznej psychológie

PhDr. Štefan Matula, PhD., PhDr., Dušan Selko, CSc., PhDr. Mojmír Kališ, prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava, Slovensko

Otvoriť

Dieťa v ranom veku ako obeť, alebo svedok trestného činu

Mgr. Iveta Schusterová, PhD.

Katedra psychológie FF TU v Trnave, Slovensko

Otvoriť

25 rokov vzdelávania nadaných detí na Slovensku – program APROGEN

PhDr. Jolana Laznibatová, PhD.

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia v Bratislave, Slovensko

Otvoriť

Supervízia v procese poradenstva

doc. PhDr. Jan Kožnár, PhD.

Česká republika

Otvoriť

Model integrovaného systému poradenstva a prevencie v SR

PaedDr. Anna Surová Čulíková, PhD.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava, Slovensko