Aktivity

Aktivita 1.1: Inovácia procesov komplexnej diagnostiky v systéme VPaP pre žiakov so ŠVVP

Cieľom aktivity je podporiť sociálnu inklúziu osôb so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami prostredníctvom skvalitnenia ich včasnej diagnostiky, prevencie porúch učenia, správania, sociálnej patológie a zabezpečením efektívnej poradenskej pomoci prostredníctvom experimentálneho overovania a štandardizácie psychodiagnostických metodík, testov a zvýšením vybavenosti odborných a pedagogických zamestnancov v poradenskom systéme diagnostickými nástrojmi.

Čiastkové úlohy:

 • Materiálno-technické zabezpečenie, diagnostické pomôcky, ostatné pomôcky, spotrebný materiál a podporná réžia  pre potreby projektu
 • Depistážna analýza výskytu problémových žiakov (ktorí podľa posúdenia pedagóga vyžadujú odbornú starostlivosť systému výchovného poradenstva a prevencie)
 • Štandardizácia psychodiagnostických metodík, testov
 • Procesná analýza činnosti systému výchovného poradenstva a prevencie

Depistážna analýza výskytu problémových žiakov je prvou odbornou aktivitou v rámci prvej hlavnej aktivity. Jej predmetom bude zistenie potenciálnej klientely pre zariadenia VPaP. To znamená, že cieľovou skupinou nebudú len žiaci so ŠVVP integrovaní v ZŠ, ale aj žiaci, ktorí by podľa posúdenia pedagógov potrebovali odbornú starostlivosť zariadení VPaP. Zber dát a ich následné vyhodnotenie zabezpečí Projektové centrum na VÚDPaP v spolupráci s expertnou skupinou. Vyhodnotenie depistáže bude východiskom k ďalším projektovým aktivitám.

Pre účely štandardizácie sa vyberú psychodiagnostické metodiky, testy na základe verejného obstarávania a odporúčaní expertov. Prioritne budú štandardizované metodiky, testy s vysokou pridanou hodnotou pre systém VPaP. Výber metodík, ktoré sa rozhodneme štandardizovať v rámci projektu zohľadní skutočnosť, že sa zameriame na diagnostiku osobnostných vlastností žiakov ZŠ, intelektových schopností, špecifických funkcií a schopností (prípadne porúch) a kariérovo-poradenských metodík využívaných pri profesionálnom rozhodovaní sa žiakov. Všetky zakúpené testy a metodiky budú predmetom aktualizácie, inovácie, elektronizácie, lokalizácie pre územie SR.

Procesná analýza sa zabezpečí dodávateľsky, obstará sa verejným obstarávaním v zmysle platnej legislatívy. Procesná analýza zachytí súčasný stav riadenia procesov v zariadeniach VPaP a identifikuje odlišnosti pri ich realizácii v závislosti od veľkosti poradenských zariadení. Jedinečným prínosom riešenia tejto čiastkovej úlohy bude možnosť, aby si každé poradenské zariadenie mohlo operatívne nastaviť a priebežne optimalizovať riadenie procesov, ktoré v ňom prebiehajú, a tým zvyšovať efektívnosť svojich psychologických, pedagogických a sociálnych činností (vrátane podpory sociálnej inklúzie žiakov / klientov v regióne svojej pôsobnosti).

Aktivita 1.2: Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie

Cieľom aktivity je podporiť sociálnu inklúziu osôb s osobitými vzdelávacími potrebami prostredníctvom ďalšieho vzdelávania osôb pracujúcich v oblasti ich integrácie do spoločnosti – odborných a pedagogických zamestnancov s dôrazom na vzdelávanie zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie - psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pedagógov a výchovných poradcov ZŠ.

Vzdelávacími aktivitami sa skvalitnia a významne rozšíria odborné kompetencie cieľovej skupiny aj v oblasti kariérového poradenstva pre žiakov základných škôl, ktorí sú ohrození sociálnou exklúziou a následnou nezamestnanosťou.

Vzdelávanie bude prebiehať formou:

 • Inštruktážnych kurzov
 • Odborných seminárov
 • Sociálno-psychologických výcvikov
 • Workshopov
 • Medzinárodných konferencií, kongresov
 • Mobilít

Čiastkové úlohy:

 • Prípravné činnosti pre vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie
 • Rozvíjanie obsahu vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie
 • Realizácia vzdelávacích aktivít pre odborných a pedagogických zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie

Významnou súčasťou aktivity 1.2 bude aj edičná činnosť, ktorá bude zameraná na tvorbu nových a podporných učebných zdrojov pre frekventantov štúdia (v printovej aj digitálnej verzii). Autormi učebných zdrojov budú členovia expertného tímu, absolventi vzdelávania a externí odborníci v oblasti poradenstva pre žiakov do skončenia vzdelávania a odbornej prípravy. Obsah publikačnej činnosti bude korešpondovať s požiadavkami cieľovej skupiny na základe zistení z prieskumov. Odborné publikácie budú určené na edukačné účely pre cieľové skupiny projektu.

V rámci edičnej činnosti sa bude vydávať aj príloha k odbornému časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa, ktorá bude venovaná odborným aktivitám Národného projektu. V prílohe bude vytvorený aj diskusný priestor pre expertnú skupinu, Riadiaci výbor projektu a cieľové skupiny projektu.

Aktivita 1.3: Inovácia poradenských metód v systéme VPaP pre žiakov so ŠVVP pri zvyšovaní ich zamestnateľnosti

Cieľom aktivity je inovácia a zefektívňovanie metód psychologického, špeciálno-pedagogického a výchovného poradenstva v oblasti porúch učenia a porúch správania sa žiakov so ŠVVP a pri ich profesionálnom rozhodovaní sa. Dosiahnuté výsledky prispejú k uľahčeniu vstupu mladej populácie na trh práce a k ďalšiemu rozvoju systému výchovného poradenstva a prevencie.

Realizáciou aktivity dôjde k inovácii poradenských metód so zameraním na tri okruhy:

 • Psychologické poradenstvo pre žiakov ZŠ so ŠVVP
 • Špeciálno-pedagogické poradenstvo pre žiakov ZŠ so ŠVVP
 • Výchovné poradenstvo pre žiakov ZŠ so ŠVVP

Čiastkové úlohy:

 • Metodická inovácia psychologického poradenstva pri práci so žiakmi s poruchami učenia a správania a žiakmi s nadaním a pri usmerňovaní ich profesionálneho rozhodovania sa
 • Špeciálno-pedagogické poradenstvo pri usmerňovaní profesionálneho rozhodovania sa žiakov základných škôl so zdravotným znevýhodnením a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • Výchovno-poradenské usmerňovanie profesionálneho rozhodovania sa žiakov ZŠ so ŠVVP výchovnými poradcami
 • Odborná diseminácia problematiky diagnostiky, poradenstva a prevencie porúch učenia, správania, sociálnej patológie (vrátane prevencie nezamestnanosti)