dieťa - rodina - škola

dospela osoba s malymi ziakmi

Naše dieťa je je tým najdrahším, čo máme. Chceme preňho iba to najlepšie, staráme sa oňho, chránime ho a snažíme sa ho čo najlepšie pripraviť na život. Nie všetky deti majú to šťastie, že idú od detstva životom bez problémov. Niektoré pre svoj zdarný vývin  vyžadujú špeciálnu starostlivosť. Aby prospievali, treba im umožniť prístup k vzdelaniu podľa ich špecifických výchovných a vzdelávacích potrieb.

 

Sú deti, u ktorých sa tieto potreby prejavia bezprostredne alebo krátko po narodení, ako v prípade telesného postihnutia. Niektoré prejavy si rodičia všimnú už po pár týždňoch či mesiacoch, napr. u zmyslových postihnutí, narušenej komunikačnej schopnosti a iných zdravotných oslabení či chorôb. Niekedy to môže trvať aj roky, alebo dieťa ochorie v priebehu predškolského veku či neskôr. Niektoré vývinové zvláštnosti rodičia pozorujú na dieťati už pred tretím rokom, ale nevedia si ich dobre vysvetliť, ako v prípade hyperkinetických porúch či pervazívnych vývinových porúch, ako autizmus a iné prenikavé poruchy vývinu. Na niektoré problémy upozorní až preškolské zariadenie alebo škola.  Niektoré poruchy správania sa prejavia iba v rodine, iné naopak, rodičia sa o nich dozvedia od učiteľov. Niekedy sa objavia problémy v rannom detstve, ale mnohokrát až neskôr, po desiatom roku života. Problémy majú aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia a nečudujme sa, že tiež nadaní žiaci. Všetky tieto deti sa potrebujú v živote uplatniť, čomu predchádza ich príprava na budúce povolanie za špeciálnych podmienok, na čo je zameraný tento projekt.

 

V prvom rade ide o vyhľadanie detí so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. Batéria testov je použitá na pomoc pre ich orientáciu na budúce profesionálne smerovanie a vzdelávanie sa v smere, ktorý najlepšie vyhovuje ich špeciálnym potrebám. Pre lepšie pochopenie týchto potrieb a ich aplikáciu pri voľbe povolania je realizovaný poradenský proces, z ktorého môžu ťažiť deti i rodičia. Slúži na pomoc naplneniu  životného smerovania k sebauplatneniu, napriek prekážkam, s ktorými sa počas detstva, školského veku a možno i neskôr tieto deti potrebujú vyrovnať. Svoje nezastupiteľné miesto pri práci s tými deťmi má práca psychológa, špeciálneho pedagóga, výchovného poradcu, ale kto je nezastupiteľný, je jeho učiteľ, učiteľka v škole. Tam dieťa trávi najviac času, mnohokrát viac, než s rodičmi doma. Dôležitosť školy je málo oceňovaná a pritom je práve učiteľ ten, ktorý zanechá v našom dieťati stopu na celý život. Dobrý výber profesie a školy, ktorá ho na ňu môže pripraviť, je kľúčová otázka a k tomu slúži práve tento národný projekt.


 

 

Príčiny častých školských absencií u detí, možnosti a spôsoby ich eliminácie

Autor/ka: Bibiana Filípková

Typológia, príčiny, odporúčania predchádzaniu záškoláctva a odporúčania pre pedagógov a rodičov.

 

Model efektívnej komunikácie medzi rodičmi a deťmi

Autor/ka: Dagmar Kopčanová

Stručný prehľad modelu a schopností nevyhnutných pre efektívnu komunikáciu medzi rodičom a deťmi.

 

Hyperaktívne dieťa

Autor/ka: Alena Kopányiová

Prejavy hyperaktivity vo vývine jedinca a hlavné výchovné zásady.

 

Vo výchove detí niekedy znamená menej príkazov viac poslušnosti

Autor/ka: Alena Kopányiová

Používanie zákazov a príkazov sa stalo neoddeliteľnou súčasťou výchovy dieťaťa, ale ako ich používať.

 

Motivácia dieťaťa v školskom prostredí

Autor/ka: Eva Smiková

Motivácia v školskom prostredí.

 

Pozitívne rodičovstvo - prevencia nevhodného správania detí

Autor/ka: Zuzana Vojtová

Čo je pozitívne rodičovstvo, ciele nevhodného správania a základné prvky budovania vzťahu.

 

Povzbudenie a jeho význam v rodičovskej výchove

Autor/ka: Zuzana Vojtová

Jednou z najdôležitejších vzájomných vzťahov medzi rodičmi a deťmi je povzbudenie.

 

Tikové poruchy u detí

Autor/ka: Alena Kopányiová

Tik je rýchly, opakujúci sa, nerytmický, stereotypný, motorický pohyb alebo hlasová produkcia s náhlym začiatkom, ktorý neslúži žiadnemu zrejmému účelu.

 

Elektívny mutizmus

Autor/ka: Bibiana Filípková

Charakteristika elektívneho mutizmu a príčiny jeho vzniku. Elektívny mutizmus (elective - zvolený, vybraný) je charakterizovaný tým, že deti relatívne bez ťažkostí komunikujú v známom, najčastejšie rodinnom prostredí, len čo sa však dostanú do nového, neznámeho prostredia, ktoré im nie je blízke, rečovú schopnosť strácajú.

 

Rodičia a deti - voľný čas

Rozhovor pripravený pre The Slovak Spectator. Odpovede pripravila PhDr. Dagmar Kopčanová, psychologička VÚDPaP.