Zmluvné podmienky

Podmienky používania digitálneho nástroja Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) v rámci Národného projektu „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“ (ďalej len KomposyT)


1.       Rozsah podmienok používania

Vstupom, prehliadaním a používaním internetových stránok Komposyt-u užívateľ potvrdzuje, že si prečítal podmienky ich používania a porozumel ich obsahu, a teda sa zaväzuje ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. VÚDPaP si vyhradzuje právo zmluvné podmienky používania dopĺňať alebo upravovať.

KomposyT umožňuje prezeranie a sťahovanie materiálov iba pre osoby a organizácie zapojené do Národného projektu (NP) a pre účely priamo súvisiace s KomposyT-om. Informácie a materiály obsiahnuté na stránkach KomposyT sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Užívateľ týchto stránok sa zaväzuje dodržiavať tento zákon, neporušovať autorské a iné práva súvisiace s autorským právom.

2.       Registrácia, heslo

Pri registrácii je užívateľ povinný pravdivo uviesť informácie pre registráciu a v prípade, že dôjde k zmene týchto informácií, je povinný informácie aktualizovať čo najskôr.

Niektoré stránky internetovej lokality KomposyT môžu byť chránené heslom. V záujme bezpečnosti a ochrany osobných údajov môžu mať k týmto stránkam prístup len registrovaní užívatelia. VÚDPaP si vyhradzuje právo zamietnuť registráciu užívateľa. VÚDPaP je oprávnený kedykoľvek a bez udania dôvodu zablokovať prístup užívateľovi na stránky chránené heslom zablokovaním užívateľského konta, najmä ak: VÚDPaP zistí, že užívateľ pri registrácii uviedol nepravdivé údaje, užívateľ poruší Podmienky používania, zanedbá svoje povinnosti súvisiace s užívateľským kontom alebo pri prístupe/používaní poruší platnú legislatívu.

Užívateľovi bude po zaregistrovaní zaslané prístupové heslo na mailovú adresu uvedenú pri registrácii (ďalej len „užívateľské konto“). Pri prvom prihlásení bude užívateľ vyzvaný, aby si prístupové heslo do KomposyT-u zmenil na iné heslo.

Užívateľ je povinný chrániť svoje užívateľské konto pred tretími osobami a je zodpovedný za všetku činnosť vykonávanú z jeho užívateľského konta.

3.       Používanie informácií, dokumentácie a softvéru

Používanie informácií, dokumentov a softvéru dostupného v KomposyT-e sa riadi týmito Podmienkami používania. Všetky informácie, dokumenty a softvér smie užívateľ používať len na účely priamo súvisiace s NP.

4.       Povinnosti užívateľa

Pri používaní a prístupe do internetovej lokality je užívateľ povinný zdržať sa konania, ktorým sú:

4.1 porušované autorské práva alebo iné práva súvisiace s autorským právom chránené autorským zákonom,

4.2 ohrozené/porušené práva iných osôb,

4.3 spôsobom používania internetovej lokality porušované zásady etiky.

5.       Hypertextové odkazy

Internetová lokalita KomposyT môže obsahovať hypertextové odkazy na internetové stránky iných subjektov. VÚDPaP nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah stránok iných subjektov a nepropaguje ich ako svoje vlastné. Užívateľ takéto stránky iných subjektov používa na vlastné riziko.

6.       Ochrana osobných údajov

Otvorením a používaním internetovej lokality KomposyT alebo prihlásením sa užívateľa do svojho užívateľského konta dáva používateľ súhlas na spracúvanie poskytnutých údajov VÚDPaP-u. Zber, spracúvanie a užívanie osobných údajov v internetovej lokalite KomposyT sa uskutočňuje v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov.

7.       Duševné vlastníctvo
Všetky príspevky zverejnené v internetovej lokalite KomposyT sú duševným vlastníctvom autora, ktorý pridaním príspevku do internetovej lokality KomposyT dal súhlas VÚDPaP-u so zverejnením príspevku/článku. Zverejnením príspevku/článku nie sú dotknuté autorské práva užívateľa k zverejneným príspevkom/článkom. Prevádzkovateľ internetovej lokality KomposyT nezodpovedá za obsahovú stránku zverejnených príspevkov/článkov.