Kariérové poradenstvo

Kariérové poradenstvo predstavuje komplexnú odbornú pomoc človeku pri riešení jeho rozmanitých vývinových úloh, situácií a pri realizácii jeho potrieb vo sfére práce, zamestnania, povolania, vrátane vzdelávania a odbornej prípravy. Má interdisciplinárny charakter; vo fáze pred-profesijného vývinu majú v kariérovom poradenstve dominantný význam dve vedné disciplíny: pedagogika a psychológia.

Predstavuje systémový vývinový prístup k človeku počas životnej cesty. Vychádza zo základov teórie profesionálneho vývinu, ktoré položil pred viac ako 60 rokmi Donald E. Super a rozvíjal spolu so svojou školou a stúpencami po celom svete. V našich podmienkach sa začal problematike systematicky venovať kolektív pracovníkov Ústavu profesionálneho vývinu a poradenstva UK Bratislava pod vedením Jozefa Košču. Medzinárodným profesijným združením odborníkov špecializujúcich sa na túto problematiku je Medzinárodná asociácia školského a profesijného poradenstva (International Association for Educational and Vocational Guidance – IAEVG). Prístup ku „kariérovému poradenstvu“ sa historicky vyvíjal od staticky - psychotechnicky ponímaného „profesijného“ poradenstva (vocational counselling) k dynamicky ponímanému výchovnému (educational) poradenstvu a integrovanému, celoživotnému kariérovému poradenstvu (career counselling) – ktoré reflektuje dynamiku trhu práce, úzko súvisí s konceptom celoživotného vzdelávania v modernej „znalostnej“ spoločnosti, s potrebou jednotlivcov („ľudských zdrojov“) neustále sa vzdelávať, osvojovať si nové kompetencie v záujme uplatnenia sa na trhu práce.