Európska dimenzia kariérového poradenstva

Karierové poradenstvo v kontexte európskej dimenzie.

Činnosti siete Euroguidance

Spracovala: Lenka Beková
Európska sieť centier Euroguidance na Slovensku.

 

Európska sieť centier Euroguidance má za úlohu podporovať európsku dimenziu celoživotného/kariérového poradenstva a mobilitu. Bližšie informácie o sieti (v anglickom jazyku).

 

Základný prehľad činnosti centra Euroguidance na Slovensku, ktoré je súčasťou Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC).

 

Centrum od roku 2009 organizuje súťaž Národná cena kariérového poradenstva a od roku 2012 vydáva elektronický časopis Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (stránka časopisu).

 

Európska sieť tvorcov politík celoživotného poradenstva (ELGPN - European Lifelong Guidance Policy Network)

Európska sieť, ktorá napomáha pri rozvoji celoživotného poradenstva smerom k vzdelávaniu a trhu práce. Bližšie informácie o sieti (v anglickom jazyku).

 

Kariérové poradenstvo v dokumentoch EÚ

Slovenské centrum Euroguidance prináša publikácie a preklady na rôzne témy (v slovenskom jazyku).

 

ELGPN vydáva taktiež publikácie v rôznych jazykoch.

 

Medzinárodné semináre Crossborder

Euroguidance centrum založilo spolu s českými a rakúskymi partnermi v roku 2005 tradíciu medzinárodných seminárov „Crossborder“. Ich cieľom je prekračovať geografické a mentálne hranice v oblasti kariérového poradenstva.

 

Kríza zamestnanosti mládeže: Čas konať

Hlavné zistenia zo správy z konferencie Medzinárodnej organizácie práce 2012

 

Záznám zo seminára “Profesijná orientácia –  Mládež s postihnutím a znevýhodnením a jej zapojenie sa do pracovného a profesijného života”

Spracovala: Lenka Beková

Príspevok sumarizuje referáty a robí stručný prehľad workshopov zo seminára.