Sústava učebných a študijných odborov na SŠ

Informácie o učebných a študíjnych odboroch na stredných školách.

Aktuálne informácie o absolventoch stredných škôl v SR

Spracoval/a: Marta Hargašová

Nájdete tu prehľadné grafy o počtoch absolventov gymnázií, stredných odborných škôl, špeciálnych škôl, konzervatórií  a stredných škôl ostatných ministerstiev v školskom roku  2013/2014:

         Absolventi gymnázií
         Absolventi stredných odborných škôl
         Absolventi špeciálnych stredných škôl
         Absolventi konzervatórií a stredných škôl ostatných ministerstiev

 

Výchova a vzdelávanie v stredných školách

Platná pedagogická dokumentácia vydaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

Číselníky študijných a učebných odborov

Číselníky študijných a učebných odborov sa riadia Vyhláškou Štatistického úradu č. 243 z 3.augusta 2012, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania.

 

Centrálny informačný portál rezortu školstva

Mapa regionálneho školstva – digitálna mapa škôl.

 

Centrum vedeckotechnických informácií SR

Ústav informácií a prognóz školstva sa ku dňu 1.1.2014 zlúčil s Centrom vedecko-technických informácií SR.