Informačné zdroje

Ďalšie informačné zdroje z oblasti kariérového poradenstva.

Sedem fáz priebehu voľby ďalšej vzdelávacej  dráhy žiakov

Autor/ka: Petr Hľaďo

Autor Petr Hlaďo v príspevku "Dynamika rozhodování žáků základních škol o další vzdělávací dráze" objasňuje dynamiku rozhodovania sa žiakov základných škôl o ďalšej vzdelávacej dráhe v časopise Studia paedagogica (roč. 15, č. 2, 2010).

 

Úvod do sveta práce

Autori/ky: M. Hargašová, D. Lepeňová, E. Hanzelová, Z. Kostolná, B. Perichtová

Úvod do sveta práce pre stredoškolákov a budúcich zamestnancov, zamestnávateľov, súkromných podnikateľov.

 

Dostupné zborníky v oblasti kariérového poradenstva

Zborníky z konferencií z Levoče, Prešova, dolného Kubína a Bratislavy.

 

Knižnica Euroguidance na Slovensku

Prehľad rôznych publikácii z oblasti kariérového poradenstva (prevažne v slovenskom jazyku).

 

Knižnica Euroguidance v Českej republike

Prehľad publikácii vydaných európskou sieťou Euroguidance.

 

Časopis Kariérové poradenstvo v teórii a praxi

Nové číslo e-časopisu KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI

 

Elektronický časopis vydáva dvakrát ročne centrum Euroguidance Slovensko od roku 2012. Odborné články a príspevky domácich autorov sú dostupné na stránke časopisu, viac informáci.

 

Číslo tematicky venované poradenstvu pre ľudí so zdravotným postihnutim.

 

Aktuality centra Euroguidance

Informácie o aktuálnom dianí doma a v zahraničí na scéne celoživotného/kariérového poradenstva.

 

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

Združenie, ktoré vzniklo koncom roka 2014, chce združovať všetkých, ktorí pôsobia v oblasti rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku.

 

Volba povolání (Cz)

Informácie a materiály na týchto stránkach sú určené prevažne pre výskumníkov, učiteľov voľby povolania, výchovných poradcov, školských psychológov a študentov pedagogických a filozofických fakúlt.

 

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce (Cz)

Informačný systém, ktorý ponúka pomoc pri hľadaní vzdelávacej a profesijnej dráhy.

 

Video databázy o povolaniach

Prehľad domácich a zahraničných video databáz venujúcich sa trhu práce a povolaniam.

 

Centrum vzdělávaní všem

Informačno-poradenské centrum pre oblasť celoživotného vzdelávania a kariérneho poradenstva v Juhomoravskom kraji.