Informácie o KomposyTe

Na úvod...

Vítame Vás na verejne dostupnej internetovej stránke informačného systému KomposyT. Sme radi, že sa chcete dozvedieť viac o projekte, ktorý možno považovať za bod prvého kontaktu pre odborníkov zaujímajúcich sa o oblasť výchovného poradenstva a prevencie (VPaP), pre rodičov a pre žiakov, ktorí hľadajú informácie o poradenských službách na Slovensku a aktuálnych trendoch na trhu práce. 

Názov KomposyT

KomposyT je informačný systém komplexného poradenského systému (KomposyT). Názov vznikol na základe prvých písmen slov – komplexný, poradenský, systém.

Pár slov z histórie

Informačný systém KomposyT je jeden z hlavných produktov Národného projektu VÚDPaP. Po nastavení a technickom vyladení elektronického prostredia a po pilotnom testovaní funkcionalít prebehlo začiatkom marca 2015 spustenie tzv. ostrej verzie. Do vnútorného prostredia KomposyTu dostalo v jeho pilotnej fáze prístup 1900 odborných a pedagogických zamestnancov v systéme výchovného poradenstva a prevencie (300 psychológov, 300 špeciálnych pedagógov a 1300 výchovných poradcov v ZŠ) v siedmich krajoch SR. Prostredníctvom diagnostického rozhrania bolo za prvý polrok fungovania IS otestovaných viac ako 10 000 žiakov a vyhodnotených viac ako 30 000 testov a dotazníkov. Podpísaný informovaný súhlas rodičov s diagnostikovaním svojho dieťaťa prostredníctvom KomposyTu odovzdalo vyše 13 000 rodičov. Prostredníctvom KomposyTu je v online verzii sprístupnených 34 diagnostických nástrojov. Realizoval sa celoslovenský zber dát z diagnostikovania jednotlivých žiakov so ŠVVP s cieľom štandardizovať vybrané testy.

Odborná garancia národného projektu a KomposyTu 

KomposyT vznikol vďaka Národnému projektu VÚDPaP - Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí, ktorý bol spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom. Prevádzkovateľom a garantom KomposyTu je Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Autormi národného projektu sú:
PhDr. Štefan Matula, PhD.Dr. Anna Surová Čulíková,PhD.PhDr. Darina Lepeňová

Odborným gestorom národného projektu je:
Štefan Matula

Odbornou garantkou národného projektu je:
Darina Lepeňová

Odbornou  garantkou KomposyTu je:
Anna Surová Čulíková

Garantmi odborných aktivít národného projektu sú:
PhDr. Štefan Matula, PhD., PhDr. Alena Kopányiová, PhD. a PhDr. Eva Smiková, PhD.

O národnom projekte

Národný projekt Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie prispieva k riešeniu kritickej situácie v školách, kde sa objektívne zvyšuje podiel žiakov s poruchami učenia a správania, narastá agresivita žiakov, zhoršuje sa disciplinovanosť. Stúpa počet detí s osobnostnými a emocionálnymi problémami vrátane detí trpiacich neurózami, psychosomatickými chorobami, ohrozených sociálnou patológiou a vývinovými poruchami učenia, ale i detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vo všeobecnosti narastá podiel žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Práve táto skupina mladých ľudí je obzvlášť ohrozená marginalizáciou na trhu práce (v dospelosti často spoluvytvárajú tvrdé jadro nezamestnaných). V národnom projekte venujeme osobitnú pozornosť práve žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich príprave a inklúzii smerom na trh práce. Prioritou všetkých aktivít NP je modernizácia procesov a systému výchovného poradenstva a prevencie (VPaP), a to predovšetkým digitalizáciou a inováciou, ale aj vzdelávaním ľudských zdrojov v systéme VPaP.

Pre koho je KomposyT predovšetkým určený?

KomposyT je pre každého experta zaujímajúceho sa o oblasť výchovného poradenstva a prevencie. Pre rodiča, ktorý má záujem dozvedieť sa viac informácií ako pochopiť svoje dieťa. A pre mladých ľudí, ktorí hľadajú informácie, ktoré by im mohli byť nápomocné pri výbere strednej školy alebo budúceho povolania. V podstate ide najmä o poradenský nástroj, ktorý uľahčuje ľuďom prístup k informáciám. Vnútorná časť KomposyTu je určená pre expertov zamestnaných v oblasti výchovného poradenstva a prevencie (VPaP), umožňuje im administrovať digitálne verzie diagnostických nástrojov a poradenských metodík, používať elektronický kalendár, zdieľať rôzne dokumenty a využívať zoznamy pracovníkov a databázy zariadení aktívnych v oblasti VPaP.

Kto sa zúčastňuje na vytváraní KomposyTu?

Informačný systém dodala pre VÚDPaP spoločnosť M7 s.r.o. Na vývoji a vytváraní funkcionalít KomposyTu sa podieľali zamestnanci VÚDPaP. Tí aj priamo zodpovedajú za správu systému, aktualizáciu informácií a užívateľov, ktorí majú prístup do vnútorného priestoru KomposyTu. Kontakty na pracovníkov, ktorí sa podieľali na odborných činnostiach spojených s vytváraním obsahu, testovaním a navrhovaním funkcionalít KomposyTu sú uvedené na stránke v záložke KONTAKT. V tejto záložke je tiež možné prostredníctvom kontaktného formulára poslať správu konkrétnym osobám zodpovedným za jednotlivé oblasti KomposyTu.

Ako treba začať?

Verejná časť KomposyTu sa používa ako klasická internetová stránka. KomposyT je dostupný prostredníctvom zadania www.komposyt.sk do internetového prehliadača. Štruktúru priečinkov KomposyTu si možno zobraziť prostredníctvom mapy stránky. Úvodná stránka poskytuje aktuálne informácie o aktivitách realizovaných v rámci IS KomposyT. Zabezpečuje publicitu pre informačný systém, slúži ako platforma na zdieľanie odborných príspevkov a dobrej praxe v rámci výchovného poradenstva a prevencie. Jednoducho sústreďuje všetky dôležité informácie na jednom mieste (od odborných článkov, legislatívy až po poradenské hry a testy). V spolupráci s expertnými tímami prebieha dopĺňanie a revízia odborného obsahu verejnej časti digitálneho nástroja KomposyT. Odborné príspevky sú primárne členené podľa cieľových skupín (psychológovia, špeciálni pedagógovia, výchovní poradcovia) a prierezových tém ako napr. práca so žiakmi so ŠVVP, kariérové poradenstvo a informácie o trhu práce. Odborníci majú prístup k rôznym odborným metodikám (napr. metodiky, ktoré vznikli v spolupráci s vydavateľstvom Raabe) a príkladom dobrej praxe v oblasti výchovného poradenstva a prevencie. Vieme, že rodičia sú tí, ktorí najčastejšie rozhodujú o výbere strednej školy, prípadne prvého povolania, preto sú pre rodičov dostupné popularizačné príspevky, ktorých úlohou je poskytnúť im základné informácie o trhu práce a dostupnosti poradenských služieb v SR. Žiaci zase nájdu základné informácie o trhu práceinformácie, ktoré môžu mladým ľuďom pomôcť pri výbere školy. Majú možnosť inšpirovať sa skúsenosťami druhých, získať informácie o rôznych povolaniach a v konečnom dôsledku sa môžu na KomposyTe aj zahrať.

Registrovaní odborní zamestnanci VPaP sa do vnútorného prostredia KomposyTu môžu prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára v pravom hornom rohu obrazovky. Stručný obraz o vnútornom prostredí  a diagnostických metodikách, ktoré sprístupňuje KomposyT je možné získať z krátkej prezentácie. Na otázky ako používať vnútorné prostredie KomposyTu sa snaží odpovedať príručka, manuál pre užívateľa. Základné otázky ohľadne používania KomposyTu sú zhrnuté v tzv. FAQ (často kladené otázky).

Ako postupovať pri zmene/-ách:

Užívatelia pracujú s osobnými údajmi žiakov a klientov. Každý užívateľ bol preto poučený ako narábať s osobnými údajmi - pri svojej registrácii sa do systému súhlasil s dodržiavaním zmluvných podmienok používania nástroja KomposyT.

Vzhľadom k tomu, že užívatelia pracujú s citlivými osobnými údajmi, akákoľvek zmena: zmena užívateľov, presun žiakov a klientov medzi ďalšími užívateľmi, zmena e-mailovej adresy alebo nefungujúce heslo prebieha na základe písomnej žiadosti. Tento postup je nevyhtnutný, našou snahou je predísť neočakávaným komplikáciám, ktoré by mohli viesť k zneužitiu údajov uvedených v informačnom systéme KomposyT.

- užívateľov KomposyTu (napr. pri výmene odborných zamestnancov a pod.) 

Zmena užívateľov a presun žiakov a klientov medzi ďalšími užívateľmi prebieha na základe písomnej žiadosti. Nižšie je uvedený príklad žiadosti na zmenu užívateľa a presun klientov na iného užívateľa v rámci totožného zariadenia. 

Príklad žiadosti na zmenu užívateľov a presunu klientov a žiakov.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť (scan) posielajte elektronicky na adresu marek.spanko@vudpap-projekt.sk alebo

poštou na adresu Cyprichova 42 , Bratislava, 831 05

- nefungujúcej e-mailovej adrese alebo nefungujúcom hesle 

Zmena e-mailovej sdresy prebieha na základe písomnej žiadosti. Nižšie je uvedený príklad žiadosti o zmenu e-mailovej adresy alebo zmenu hesla. 

Príklad žiadosti o zmenu e-mailovej adresy.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť (scan) posielate elektronicky na adresu marek.spanko@vudpap-projekt.sk  alebo

poštou na adresu Cyprichova 42 , Bratislava, 831 05

 

Manuály, návody a informačné materiály

Realizačný tím NP VÚDPaP pre Vás pripravil manuály, návody a informačné materiály s cieľom poskytnúť Vám rýchle a spoľahlivé informácie o funkčnosti nástroja KomposyT.

- Hlavná štruktúra digitálneho nástroja KomposyT

- Návod ako pracovať s KomposyTom pre užívateľov informačného systému

- Prezentácia vnútorného prostredia KomposyT

- Prezentácia NP VÚDPaP

- Propagačné materiály: Informačné kartičky, Informačný leták, Informačný leták (v angličtine)

- Teoretické východiská VPaP: Základné koncepty a teoretické východiská výchovného poradenstva, Koncepcia VPaP