Legislatíva

V tejto časti Vám prinesieme prehľad aktuálnych právnych predpisov platných pre oblasť poradenskej činnosti. V roku 2008 sa uskutočnila rozsiahla obsahová reforma školstva. Podstata tejto reformy je definovaná v zákone číslo 245/2008 Zbierky zákonov o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Tento zákon nahradil predchádzajúcu právnu normu z roku 1984. Obsahová štruktúra školského zákona je rozsiahla a ustanovuje princípy, ciele, podmienky, ako aj rozsah, obsah a určuje jednotlivé formy vzdelávania. Súčasne upravuje organizáciu výchovy a vzdelávania na školách a ostatných školských zariadeniach. Okrem školského zákona, ako primárnej zákonnej normy, upravuje psychologickú, špeciálno-pedagogickú a výchovno-vzdelávaciu činnosť a množstvo ďalších zákonných a podzákonných noriem.