Kariérové teórie a ich prínos pre prax

Vychádzajúc z celoživotného prístupu k profesionálnemu vývinu človeka zameriava sa kariérové poradenstvo nielen na vývin profesijný, ale aj pred-profesijný (zahŕňajúci vývinovú etapu vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie, obdobie profesionálneho rozhodovania sa, smerovej voľby povolania), reorientačný, odborový, zamestnanecký, zahŕňajúci aj ďalšie vzdelávanie počas profesionálneho života, ba dokonca aj životnú etapu po ukončení aktívneho pracovného života v zamestnaní.

Kariérové teórie z historickej perspektívy

Autor/ka: Marta Hargašová

Kariérové teórie sa začali rozvíjať začiatkom minulého storočia a hlavné prúdy teoretického myslenia priebežne reagovali na aktuálne požiadavky praxe od nástupu priemyselnej revolúcie, automatizácie až po objavenie sa moderných informačných technológií  a globalizáciu sveta práce. Historický prehľad kariérových teórií ovplyvňujúcich prax kariérového poradenstva.

 

Prínos vývinových teórií pre kariérové poradenstvo v školstve

Autor/ka: Marta Hargašová

V tejto časti nájdete informácie o štádiách kariérového vývinu, vývinových úlohách pre jednotlivé štádiá a o ďalších významných konštruktoch ako sú: tranzitné obdobia, kritériá kariérovej vyspelosti, interné a externé faktory, kariérové vzory.

 

Moderné kariérové poradenstvo a integrácia kariérových teórií

Autor/ka: Marta Hargašová

V tejto časti nájdete informácie o využití všeobecnej teórie učenia, teórie sociálneho učenia, teórie konštruktivizmu uplatňujúcej sa v naratívnom prístupe a ďalších moderných trendoch  v kariérovom poradenstve  pre žiakov všeobecne, aj pre žiakov so ŠVVP.

 

Uplatnenie všeobecnej teórie učenia v kariérovom poradenstve

Autor/ka: Marta Hargašová

Nazeranie na poradenský prístup, voľbu povolania a kariérový vývin cez optiku „teórie učenia.“

 

Od teórie k praxi kariérového poradenstva 

Autor/ka: Marta Hargašová

V tejto časti nájdete prehľad definícií kariéry, modelov a teórií kariérového vývinu a výberu, foriem poradenskej činnosti  a ukážky niektorých metód a postupov uplatniteľných v kariérovom poradenstve pre žiakov.

 

Kariérové poradenstvo na základnej škole

Príspevok uvádza príklady realizácie kariérového poradnestva na základných školách v rôznych krajinách sveta - programy, štandardy, teoretické východiská.

 

Modul – pracovná, pedagogická a poradenská psychológia

Autori/ky: Marta Hargašová, Darina Lepeňová

V rámci projektu MODILE - EUROCARDO vzniklo modulárne dištančné vzdelávanie kariérových poradcov pre európsku mobilitu. Modul “Pracovná, pedagogická a poradenská psychológia” prináša základné poznatky z psychológie osobnosti, vývinovej, klinickej, pedagogickej, poradenskej psychológie a osobitne z psychológie práce, organizácie a personálneho rozvoja s dôrazom na ich aplikáciu v praxi.

 

Knižnica centra Euroguidance

Prehľad publikácií vydaných slovenským centrom Euroguidance

 

Informačné letáky o osobnostiach kariérového poradenstva

Zostavila: PhDr. Darina Lepeňová

Na počesť 100. výročia narodenia D. E. Supera, zakladateľa moderného kariérového poradenstva.

 

Zostavila: PhDr. Darina Lepeňová

Doc. PhDr. Jozef Koščo, CSc. klasik slovenskej psychológie, zakladateľ kariérového poradenstva a poradenstva v profesionálnom vývine na Slovensku.