Pomoc africkým deťom pri vzdelávaní

Pomoc africkým deťom pri vzdelávaní

Na základe výsledkov nedávnej UNESCO globálnej správy o stave výchovy a vzdelávania (2016) je evidentné, že detská populácia v rozvojových krajinách sveta - a osobitne v Afrike, sa nachádza vo veľmi ťažkej situácii .

Na základe výsledkov nedávnej UNESCO globálnej správy  o stave výchovy a vzdelávania (2016)  je evidentné, že  detská populácia v rozvojových krajinách sveta - a osobitne v Afrike, sa nachádza vo veľmi ťažkej situácii .Popri extrémnej chudobe trpí najmä nevzdelanosťou. Sú to najmä deti v ranom veku, ktoré kvôli chudobe a nevzdelanosti nedostávajú potrebné sociálno-kultúrne podnety, v dôsledku čoho sú znevýhodnené aj pri vstupe do sveta vzdelávania. UNESCO kladie veľký dôraz na zlepšenie a skvalitnenie vzdelávania najmä minoritných skupín a všetkých znevýhodnených detí. Podporuje rôzne vzdelávacie projekty a pomoc pri vytváraní kurikúl, prostredníctvom Inštitútu pre vzdelávanie IBE v Ženeve, ale aj čiastkových medzinárodných projektov formou podpory z tzv. Participačného program na ktorom sa podieľa niekoľko členských krajín UNESCO.

V dobre fungujúcich rodiách je obdobie predškolského veku  obdobím výnimočného  fyzického, kognitívneho emocionálneho a sociálneho vývinu. Avšak v afrických krajinách je toto obdobie časom, kedy sú deti mimoriadne zanedbávané a žiaľ, často aj zneužívané. Toto sú - okrem iného, tiež dosť časté príčiny, prečo deti zlyhávajú už na začiatku školskej dochádzky, prečo strácajú motiváciu  pre učenie a štúdium. Jednou z ďalších pričin je to, že africké matky sa stávajú matkami veľmi zavčasu; často si ony samé nestihli  vytvoriť koncept významu učenia a preto nepovažujú za potrebné podporovať  svoje deti od raného veku k tomu, aby sa odmalička vzdelávali. Mladé africké matky zvyčajne neboli trénované v rodičovských zručnostiach a nemajú žiadnu predstavu o tom, ako by ony mohli pomôcť v príprave svojho dieťaťa na školu. Jednou z možností je preto aj zapojenie samotných matiek do procesu práce s deťmi. Facilitátorkami v tomto môžu byť  učitelia/učiteľky detí predškolského veku, ktoré na základe svojich vedomostí a zručností dokážu “natrénovať” matky k tomu, aby stimulovali svoje deti a učili ich  najdôležitejšie veci, potrebné pre svoj rast a vývin.

Cieľom projektu, ktorý pripravuje VUDPaP je usporiadať v spolupráci s UNESCO špecializovaný tréning vybraného počtu afrických učiteliek detí raného a mladšieho školského veku, ktoré budú následne trénovať mladé africké matky v stimulácii a podpore schopnosti pred zaradením do povinného vzdelávacieho procesu.  V súlade s prípravou projektu sa nedávno uskutočnila aj krátka pracovná cesta výskumnej pracovníčky VUDPaP do kenskej Nairobi. Vďaka ústretovému gestu prezidenta SR p. Andreja  Kisku, ktorý vo februári t.r. uskutočnil štátnu návštevu Nairobi a  Dr. Kopčanovú pripojil do tímu podnikateľskej a rozvojovej delegácie, mohla si PhDr. Dagmar Kopčanová osobne pozrieť niekoľko škôl a školských zariadení, v ktorých by sa plánovaný projekt mohol uskutočniť. Sprievodkyňou jej bola pani Jane Njuru, pracovníčka organizácie  z organizácie Professional Edge, s ktorou navštívila súkromnú materskú školu Brainston Academy v  Kiambu county ale aj typickú vidiecku školu  Kamahia primary School vo vzdialenosti asi 40 km od hlavného mesta- Nairobi city. K ďalším zaujímavým miestam patrila návšteva základnej školy St. Philip Neri School v okrese Joska, podporovanej VŠ ZaSP sv. Alžbety, kde sa osobitne venujú deťom zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, ďalej  kliniky Mary Immaculate Clinic,  edukačného a rehabilitačného centra pre postihnuté deti - Songa Mbele, ako aj stretnutie s prezidentom Slovenskej republiky na Zastupiteľskom úrade SR s početnými slovenskými  dobrovoľníkmi   a rozvojovými pracovníkmi, žijúcimi  a pracujúcimi v Keni a návšteva  úradovne OSN a kenskej komisie pre UNESCO (KNATCOM).

Zverejnené dňa: 25. 5. 2017

späť na zoznam