Aj slovenské deti žijúce v zahraničí potrebujú našu pomoc a podporu

Aj slovenské deti žijúce v zahraničí potrebujú našu pomoc a podporu

Na základe zahájenia spolupráce VÚDPaP so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, boli zástupcovia VÚDPaP pozvaní Vzdelávacím centrom pre slovenské deti v Írsku na prvé edukačné podujatie pre rodičov, učiteľov a odborníkov z doplnkových vzdelávacích inštitúcií s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, ktoré sa konalo od 27.10. – 30.10.2017.

Aj slovenské deti žijúce v zahraničí potrebujú našu pomoc a podporu

Na základe zahájenia spolupráce VÚDPaP so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, boli zástupcovia VÚDPaP pozvaní Vzdelávacím centrom pre slovenské deti v Írsku na prvé edukačné podujatie pre rodičov, učiteľov a odborníkov z doplnkových vzdelávacích inštitúcií s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, ktoré sa konalo  od 27.10. – 30.10.2017. Cieľom aktivity bolo  zdieľanie dobrej praxe a zvyšovanie kompetencií učiteľov a rodičov v oblasti psychologickej podpory slovenských detí žijúcich v zahraničí a nadviazanie  spolupráce s výskumnými inštitúciami v Írsku. Pracovné stretnutie pre rozvoj partnerských vzťahov sa uskutočnilo v Trinity College Dublin, kde Slovensko úspešne  reprezentuje Ladislav Timulák, Ph.D., Director, Doctorate in Counselling Psychology.

Cieľovou skupinou k prednáškam boli rodičia a učitelia z Dublinu, Londýna, Bruselu, Cambridge, Bracknellu a Birminghamu. Prioritná oblasť záujmu auditória sa dotýkala  témy šikanovania slovenských detí v školskom prostredí a problémy v komunikácie v bilingválnom prostredí. Prítomných zaujala aj možnosť využívania slovenských digitálnych obsahov v portáli KomposyT .

V závere všetci prítomní ocenili knižný dar od spoločnosti RAABE Slovensko, ktorá darovala slovenským učiteľom publikácie v prospech zdokonaľovania materinského jazyka slovenských detí žujúcich v zahraničí. Ďalej ocenili prednášky PhDr. Jany Tholtovej, zástupkyni riaditeľa VÚDPaP a prejavili veľký záujem o realizáciu psycho-sociálnych aktivít v Írsku, Škótsku a Veľkej Británii v prospech zvyšovania kvality života slovenských detí žijúcich v zahraničí.

Zverejnené dňa: 2. 11. 2017

späť na zoznam