Tlačová správa

Tlačová správa

V dňoch 7.- 8.11.2017 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zrealizoval v Prešove a v Banskej Bystrici odborný vzdelávací seminár, zameraný na "Neverbálne techniky v práci s detským klientom".

V dňoch 7.- 8.11.2017 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zrealizoval v Prešove a v Banskej Bystrici odborný vzdelávací seminár, zameraný na "Neverbálne techniky v práci s detským klientom".

Seminára sa zúčastnili odborní zamestnanci z CPPPaP z Prešovského, Košického, Banskobystrického, Žilinského, Trenčianskeho a  Nitrianskeho kraja, ktorým boli prezentované  techniky v práci s detským klientom predškolského a mladšieho školského veku.    Súčasťou vzdelávania bol workshop zameraný na zážitkovú prácu zrealizovanú formou arteterapie a muzikoterapie. Náplňou arteterapie bola práca s hlinou a muzikoterapie hudobno-pohybové, rytmické,  telové a relaxačné aktivity.

Účastníkom seminára lektorka Mgr. Ľubica Kövérová prezentovala kazuistiky detských klientov, ktoré boli zamerané na arteterapeutickú a muziko-terapeutickú prácu, súčasťou ktorých bola  analýza videozáznamov. Psychológovia z CPPPaP pozitívne hodnotili zážitkovú prácu, ktorá im môže pomôcť v ich ďalšej terapeutickej práci s klientmi.

Zverejnené dňa: 16. 11. 2017

späť na zoznam