Psychologické poradenstvo - teória a prax

V tejto sekcii  nájdete  príspevky o realizácii poradenstva  v poradenských zariadeniach, ako aj konkrétne poradenské programy určené na priamu prácu s klientmi, resp. žiakmi.

Modulový integrovaný systém prevencie porúch správania

Autor/ka: Štefan Matula

Návrh komplexného systému prevencie sociálnopatologických javov v správaní detí a mládeže v mestskej časti Bratislava Ružinov.

Národný projekt na zvládanie agresivity a agresívneho správania u detí a mládeže (Ang)

Autor/ka: Štefan Matula

Predstavenie východísk a dopadov národného projektu zameraného na zvládanie agresivity a prejavov agresie medzi deťmi a mládežou na školách.

Metodická činnosť VÚDPaP v oblasti zariadení zameraných na poradenstvo a prevenciu

Autor/ka: Štefan Matula

Metodická činnosť VÚDPaP smerom k poradenským a preventívnym zariadeniam v rezorte školstva po roku 1990.

Optimalizácia kariérovej výchovy a poradenstva v školstve

Autor/ka: Darina Lepeňová

Stratégia rozvoja a optimalizácie kariérovej výchovy a poradenstva v školstve a budovanie kabinetov kariérovej výchovy a poradenstva.

Prístupy k poruchám správania

Autor/ka: Štefan Matula

Nové prístupy k poruchám správania.

Priebeh vývoja od stredísk sociálnej a psychologickej prevencie k súčasnosti

Autor/ka: Štefan Matula

Strediská sociálnej a psychologickej prevencie k Metodicko-výskumnému kabinetu výchovného a psychologického poradenstva a prevencie.

Mládež s poruchami správania

Autor/ka: Štefan Matula

Prevencia mládeže s poruchami správania: prevencia a intervencia.

Diskusia o aktuálnom stave psychologického poradenstva

Autor/ka: Štefan Matula

Pokus o diskusiu ako ďalej v psychologickom poradenstve v školskom rezorte.

Rozvoj a optimalizácia poradenských postupov

Autor/ka: Karol Jarábek

Stratégia rozvoja a optimalizácie poradenských postupov v podmienkach činnosti poradenských a preventívnych zariadení.

Skupinová dynamika v školskej triede

Autor/ka: Štefan Matula

Podnety zo sociálnej psychológie pre skvalitnenie výchovnej práce učiteľov.

Sociálna slabosť

Autor/ka: Štefan Matula

Sociálna slabosť ako psychologický problém a dôsledky jeho ignorácie.

Komplexná koncepcia výchovnej a psychologickej prevencie

Autor/ka: Štefan Matula

Strednodobá komplexná koncepcia výchovnej a psychologickej prevencie v školách a v školských zariadeniach.

Aspekty vzdelávania žiakov s poruchami aktivity a pozornosti

Autori/ky: Štefan Matula, Mária Boršanová, Ala Csáderová, Alena, Kopányiová, Táňa Rusnáková, Eva Smiková, Zuzana Vojtová

Psychologické a výchovné aspekty vzdelávania žiakov s poruchami aktivity a pozornosti.

Metodicko - informačný materiál „Žiak s ADHD v triede“

Autor/ka: Zuzana Vojtová

Príspevok sa zameriava na špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov s hyperkinetickou poruchou správania (ADHD). Opisuje osvedčené pedagogické stratégie, ktoré pomáhajú učiteľovi predchádzať ťažkostiam a snažia sa ich eliminovať. Prostredníctvom príkladov sú v príspevku navrhnuté aj spôsoby a riešenia najčastejších problémových situácií.

Možnosti realizácie poradenstva s adolescentmi

Autor/ka: Zuzana Vojtová

V publikácii sú prezentované základné informácie o tomto vývinovom období adolescencie, sú predstavené hlavné zložky poradenského procesu a vybrané špecifiká poradenstva s touto cieľovou skupinou.

Kroky k eliminácii sociálnopatologických javov

Autor/ka: Marián Zimmermann

Prehľad sociálnopatologických javov u žiakov, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia  a niekoľko teoretických návrhov i praktických  pokusov o ich riešenie.

Stimulačný program Romano dživipen

Autor/ka: Marián Zimmermann

Opis stimulačného programu s názvom "Romano dživipen", ktorý vychádza z teórie P.G. Zimbarda o časových perspektívach a je zameraný na žiakov, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia.