Supervízia

V tejto sekcii nájdete príspevky týkajúce sa supervíznej činnosti ako nevyhnutnej súčasti činnosti poradenských zariadení.

Supervízia

Autor/ka: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Vymedzenie pojmu supervízia.

 

Systém supervízie a metodické vedenie I

Autor/ka: Štefan Matuľa

Systém supervízie a metodického vedenia v zariadeniach výchovného a psychologického poradenstva.

 

Systém supervízie a metodického vedenia II

Autor/ka: Štefan Matuľa

Systém supervízie a metodického vedenia v zariadeniach výchovného a psychologického poradenstva.

 

Supervízia v psychologickom poradenstve

Autor/ka: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Koncepčné a legislatívne východiská pre supervíznu činnosť.

 

Súvislosti supervízie v školských zariadeniach

Autori/ky: Kopányiová Alena, Matula Štefan, Smiková Eva, Vojtová Zuzana

Ciele, obsah a spôsob supervíznej práce.

 

Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov

Internetové stránka asociácie.

Publikácie vydané ASSP.