Špeciálnopedagogické poradenstvo

Hlavným poslaním zariadení špeciálnopedagogického poradenstva bolo a naďalej je zabezpečovať odbornú starostlivosť o zdravotne postihnuté deti a žiakov a poskytovať im odbornú pomoc v procese integrácie do spoločnosti v spolupráci s rodinou, školou, odbornými lekármi a sociálnymi pracovníkmi. Špeciálnopedagogické poradenstvo tvorí systém odborných činností a služieb deťom a žiakom so ŠVVP, ktoré vykonáva prostredníctvom odborných činností s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj osobnosti a sociálnu integráciu svojich klientov. 

Špeciálnopedagogické poradenstvo

Autor/ka: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Stručný úvod do špeciálnopedagogického poradenstva.

 

Koncepcia špeciálnopedagogického poradenstva

Autor/ka: Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike

Návrh koncepcie špeciálnopedagogického poradenstva. Analýza  a návrhy vzhľadom na aktuálny stav.

 

Individuálne vzdelávacie programy v praxi

Autor/ka: Viktor Križo

Cieľom tejto metodiky je poukázať na možnosti, význam a tvorbu individuálnych vzdelávacích programov (ďalej len IVP) pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP) a prakticky uplatniť naše viacročné skúsenosti v práci s týmito deťmi pri koordinácii ich výchovy a vzdelávania v základnej škole.

 

Terminologický a legislatívny rámec procesu vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením

Autor/ka: Katarína Zborteková

Príspevok je zameraný na prehľad legislatívnych podmienok vzdelávania a hodnotenia žiakov so zdravotným znevýhodnením. Vychádza z aktuálne platnej legislatívy, zistení a záverov Štátnej školskej inšpekcie.

 

Žiaci zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia

Autori/ky: Eva Farkašová, Marián Zimmermann

Príspevok zaoberajúci sa žiakmi žijúcimi v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností dieťaťa alebo žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti.

 

Deti s poruchami učenia

Autor/ka: Martin Kmeť

Príspevok informuje o symptómoch a druhoch porúch učenia, ako aj ich dôsledkoch prejavujúcich sa v školskej neúspešnosti detí. Stručne referuje o možnostiach nápravy a o otázkach socializácie a profesijnej orientácie detí s týmito poruchami. Približuje najmä situáciu na Slovensku čo sa týka pomoci týmto deťom v rámci školského systému.

 

Výber literatúry zo špeciálnopedagogického poradenstva

 

Prehľad zaujímavej literatúry z oblasti špeciálnopedagogického poradenstva.