Výchovné poradenstvo pre žiakov so ŠVVP

V tomto priečinku nájdete informácie týkajúce sa práce výchovného poradcu v kontexte žiakov so ŠVVP.

Výchovný poradca. poradenstvo pre žiakov so ŠVVP

      Autor: K. Jarábek

Poruchy pozornosti, správania, emočná labilita, problémy s učením sú príznaky, ktoré charakterizujú žiaka ako dieťa odchyľujúce sa od normy. Skúsený učiteľ rýchle rozpozná, že žiak trpí určitou poruchou


Výchovný poradca a jeho úloha pri hodnotení a klasifikácii problémového správania žiakov ZŠ

      Autorka: Jana Klbíková

Legislatívne a obsahové vymedzenie výchovného poradenstva v kontexte žiakov so ŠVVP.

 

Spolupráca výchovného poradcu  s odbornými zamestnancami z CPPPaP

Autor/ka: Dagmar Kopčanová

Prvý príspevok poskytuje čitateľom informácie o možnostiach spolupráce výchovného poradcu (VP) a psychológa pri riešení problémov detí  v škole.

 

Záznam o sledovaní študijno - profesijného vývinu žiaka

Metodická pomôcka pre prácu výchovných poradcov so žiakmi so ŠVVP.